Narzędzia strony

09.10.2020 -- Opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju o wprowadzanych 1 stycznia 2021 r. nowych stawkach opłat za udostępnianie materiałów PZGiK

W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 8 października 2020 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 24 września w sprawie ogłoszenia obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zwaloryzowane stawki opłat będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r.

Obowiązek waloryzacji wynika z art. 40j ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Stawki opłat za udostępnianie materiałów zasobu, określone w załączniku do tej ustawy, podlegają corocznej waloryzacji w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki te są waloryzowane, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłaszanego komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W przypadku gdy wskaźnik ten ma wartość ujemną, stawki opłat nie ulegają zmianie.

Waloryzacja dotyczy również stawek opłat ryczałtowych za udostępnianie materiałów zasobu dotyczących zgłoszonych prac geodezyjnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, obowiązujących od 31 lipca 2020 r.