Narzędzia strony

11.05.2020 -- NIK ocenia ZSIN

Najwyższa Izba Kontroli na przełomie 2019 i 2020 roku kontrolowała Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach (ZSIN). W wystąpieniu pokontrolnym NIK wytyka różne błędy, ale także docenia GUGiK za wiele podjętych działań dotyczących uzyskiwania przez ZSIN podstawowej operacyjności.

Na uwagę kontrolerów zasłużyło m.in.:

  • Wprowadzanie od czerwca 2018 r. w ZSIN z inicjatywy Głównego Geodety Kraju dodatkowych mechanizmów pozwalających w sposób alternatywny zrealizować najprostsze i najpilniejsze funkcjonalności ZSIN, ale bez konieczności posiadania replik baz powiatowych, a jedynie na podstawie dostępnych powiatowych usług sieciowych WMS/WFS gwarantujących dostęp do aktualnych danych z powiatów.
  • Zakończenie w 2019 wprowadzania przez Głównego Geodetę Kraju usługi KIEG integrującej wszystkie usługi powiatowe, dzięki czemu system ZSIN umożliwia organom administracji publicznej uzyskanie dostępu do podstawowych danych dotyczących działek ewidencyjnych zlokalizowanych w dowolnym miejscu w Polsce. Aktualnie uruchomiono podstawowe funkcjonalności systemu dla wszystkich 380 powiatów, a w najbliższym czasie będzie ich sukcesywnie przybywać.
  • Zdiagnozowanie ostatecznie przez  GGK sytuacji i stwierdzenie m.in., że w żadnym z powiatów nie uruchomiono zasilania różnicowego, czyli takiego, które zapewnia bieżącą aktualność danych w ZSIN. Aby system ZSIN mógł faktycznie zaistnieć i przynosić korzyść, potrzebne jest określenie na nowo i realnie zadań stawianych przed systemem i na podstawie tych zadań zdefiniowanie modelu danych, jakie z powiatów mają trafiać do systemu ZSIN. Dane w aktualnym modelu, opartym bezpośrednio na modelu danych ewidencji gruntów i budynków, są nierealne do uzyskania przez powiaty, a dodatkowo model zakłada gromadzenia w systemie ZSIN wszystkich szczegółowych danych z powiatów, co zatraca sens systemu centralnego, który powinien gromadzić jedynie dane istotne do zarządzania na poziomie kraju, a w sprawie szczegółów odsyłać do źródłowego systemu powiatowego.
  • Pozytywnie oceniono też prawidłowe i zgodnie z harmonogramem rozliczenie projektu ZSIN faza II.

Szersze informacje dotyczące raportu przedstawimy w najbliższym czasie, a cały raport można znaleźć na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.