Narzędzia strony

13.10.2020 -- Opatrywanie klauzulą materiałów przeznaczonych dla zamawiającego

W związku z występującymi jeszcze przypadkami wątpliwości, przypominamy, że art. 12b ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zobowiązuje organy służby geodezyjnej i kartograficznej do bezpłatnego opatrywania klauzulą dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego z chwilą przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

rys1.png

W związku z powyższym, aby nadanie klauzuli było możliwe, wykonawca prac geodezyjnych musi dostarczyć wraz z operatem technicznym dokumenty przeznaczone dla zamawiającego, podlegające klauzulowaniu. Czynność klauzulowania wykonywana jest z urzędu, bez konieczności składania wniosku.

Kto i dlaczego wymaga dokumentów z klauzulą?

  1. Organy architektoniczno-budowlane przy wydawaniu pozwolenia na budowę, ponieważ mapa do celów projektowych, aby mogła być wykorzystywana w procesie budowlanym powinna posiadać klauzulę (wymaganie w art. 34b ustawy Prawo budowlane).
  2. Organy nadzoru budowlanego przy odbiorze obiektu budowlanego, ponieważ mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, aby mogła być dołączona do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie powinna posiadać klauzulę (wymaganie w art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane).
  3. Organy samorządu gminnego przy zatwierdzaniu projektu podziału nieruchomości, ponieważ klauzula na mapie z projektem podziału nieruchomości jest potwierdzeniem przyjęcia operatu podziału nieruchomości do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wymaganego przepisem § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.
  4. Sądy i organy administracji publicznej w prowadzonych postępowaniach, w których niezbędne są mapy do celów prawnych przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W przypadkach wymienionych w punkcie 1 i 2, klauzule mogą być zastąpione oświadczeniem geodety o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. Klauzula i oświadczenie są równorzędne w skutkach prawnych, a ich stosowanie warunkują konkretne sytuacje.

Więcej o klauzulowaniu pisaliśmy w informacji.