Narzędzia strony

5 lat ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

Zarządzanie danymi przestrzennymi ukierunkowane na użytkownika, pod takim hasłem 4 listopada odbyło się XVIII posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W obradach wzięło udział blisko 100 osób, przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, uczelni oraz firm działających na rynku GIS. Otwierając posiedzenie Jerzy Gaździcki - Przewodniczący Rady przypomniał, że ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej implementująca Dyrektywę INSPIRE obowiązuje już pięć lat.  – Jest to czas dobrze wykorzystany – podkreślał profesor Gaździcki.

Posiedzenie podzielono na trzy sesje. W trakcie dwóch pierwszych przedstawiano działania realizowane przez organy wiodące.  W pierwszej o wprowadzonych rozwiązaniach mówili przedstawiciele administracji rządowej, podczas drugiej prezentowane były osiągnięcia samorządów w zakresie tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej. Wartość rejestrów referencyjnych podkreślał Kazimierz Bujakowski – Główny Geodeta Kraju, w trakcie wystąpienia przedstawił też działania jakie GUGiK zamierza realizować w ramach projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.  Nie mniej ważne jest wspólne wykorzystywanie gromadzonych danych i unikanie sytuacji gdy te same informacje gromadzą różne organy.

Podsumowując wystawienia przedstawicieli województw Krzysztof Mączewski przedstawił propozycję zmiany zapisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) poprzez dodanie art. 13 b. w brzmieniu: „Minister kierujący działem administracji rządowej w obszarze, którego leży prowadzenie rejestru publicznego przez podmioty publiczne, zobowiązany jest do zapewnienia tym podmiotom systemu teleinformatycznego do prowadzenia danego rejestru publicznego oraz utrzymanie i rozwój tego systemu teleinformatycznego.”

W trakcie ostatniej sesji zaprezentowane zostały Kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego i średniego oraz upowszechniania wiedzy w dziedzinie geoinformacji w Polsce z uwzględnieniem wniosków wynikających z badań i konferencji poświęconych tej tematyce. Omówione zostały wnioski z IV Forum kształcenia, konferencji GIS w edukacji. Ewa Wysocka reprezentująca Główny Urząd Geodezji i Kartografii zaprezentowała wynik pracstudialnych nad rozwojem geodezji i kartografii jako dziedziny nauki i edukacji ze szczególnym uwzględnieniem Geoinformacji.

Zamykając posiedzenie Przewodniczący Rady przedstawił wyniki głosowania and projektem uchwały nr 22 Rady IIP w sprawie harmonogramu programowania budowy infrastruktury informacji przestrzennej w etapie obejmującym lata 2016-2017. Członkowie rady w trybie korespondencyjnym przyjęli harmonogram zakładający przyjęcie programu w kwietniu przyszłego roku. Wszystkie prezentacje są dostępne na stronie internetowej Rady IIP.