Narzędzia strony

Informacja geoprzestrzenna warunkiem zrównoważonego rozwoju

Istotna rola informacji geoprzestrzennej w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju podkreślona została w dokumencie końcowym szczytu Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Dokument pod tytułem „Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development” (Agenda 2030 - Program na rzecz Zrównoważonego Rozwoju), zawiera 17 nowych celów zrównoważonego rozwoju, omawiany był podczas szczytu Narodów Zjednoczonych w dniach 25-27 września 2015 r. w którym udział wzięli przedstawiciele ponad 150 krajów.

Informacja geoprzestrzenna wymieniona jest w tym dokumencie dwukrotnie:

  • Cel 17 dotyczy wzmocnienia wdrażania i tworzenia światowego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Punkt 17.18 przewiduje że do 2020 roku znacznie zwiększona zostanie dostępność wysokiej jakości, aktualnych i wiarygodnych danych w zakresie dochodu, płci, wieku, rasy, pochodzenia etnicznego, status migracyjnego, niepełnosprawności, położenia geograficznego bądź innych cech istotnych w kontekście krajowym.
  • Z kolei W pkt 76, który poświecony jest śledzeniu i przeglądowi celów zrównoważonego zawarto oświadczenie dotyczące wkładu jaki wniesie szeroki zakres danych, w tym obserwacji Ziemi i danych geoprzestrzennych, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedzialność krajów za wspieranie i śledzenie postępów.

Nie można lekceważyć znaczenia tych dwóch odniesień do informacji geoprzestrzennej zawartych w tekście deklaracji.

Jest to nie tylko sposób podnoszenia świadomości znaczenia informacji geoprzestrzennej dla zrównoważonego rozwoju, ale także wskazanie ważnej roli krajowych organów odpowiedzialnych za geodezję, kartografie i rejestry katastralne a także krajowych instytucji statystycznych w tworzeniu i dbaniu o wiarygodność i dokładność kluczowych informacji geoprzestrzennych i statystycznych.

Włączenie tematu informacji geoprzestrzennej do treści deklaracji stanowi wyjątkową okazję dla europejskich i krajowych urzędów geodezyjnych i statystycznych z państw członkowskich do zwiększenia widoczności i świadomości znaczenia informacji geoprzestrzennych jako czynnika zrównoważonego rozwoju w swoich krajach. Deklaracja uwidacznia rosnące oczekiwania w zakresie dostępności, jakości i interoperacyjności informacji o otaczającym nas świecie i zachodzących w nim zjawiskach i stawia szereg istotnych wyzwań w tym zakresie.