Narzędzia strony

Informacja Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

dotycząca wygaśnięcia w dniu 13 stycznia 2015 r. przepisów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 383) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz współdziałania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z jednostką organizacyjną Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwą w sprawach geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 109, poz. 718).

W związku z pojawiającymi się pytaniami, kierowanymi do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, dotyczącymi zasad wykonywania zadań organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, po wygaśnięciu w dniu 13 stycznia 2015 r. przepisów wyżej wymienionych rozporządzeń Główny Geodeta Kraju informuje, że zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, w szczególności dotyczące prowadzenia powiatowej i krajowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 oraz mapy zasadniczej, wynikają z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.). Podsumowując – to przepisy ustawy są dla organów administracji publicznej podstawą realizacji zadań w tym prowadzenia powyżej wymienionych rejestrów.

Informuję również, że trwają zaawansowane prace legislacyjne, a procedowane obecnie projekty rozporządzeń Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, a także w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT wraz ze zgłoszonymi na wszystkich etapach uwagami są publikowane na stronach Rządowego Centrum Legislacji, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.  Przeprowadzono uzgodnienia wewnątrzresortowe oraz międzyresortowe uzyskano pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, natomiast z uwagi na otwarte i bardzo szeroko prowadzone konsultacje społeczne oraz konieczność pogodzenia często rozbieżnych oczekiwań co do treści projektów trwają końcowe prace nad szczegółową analizą uwag zgłoszonych na tym etapie.

Podkreślić należy, że upływ terminu przewidzianego do wydania nowych rozporządzeń zawartego w art. 14 ustawy z 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. poz. 897) nie stanowi zagrożenia dla funkcjonowania istniejących baz danych, a procedowane projekty (co można stwierdzić  na podanych powyżej stronach internetowych właściwych urzędów) nie będą powodowały istotnych zmian w zakresie prowadzonych baz.

W przypadku rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz współdziałania Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowe prace legislacyjne zostały zakończone. Akt został podpisany przez Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz przekazany do podpisu przez Ministra Obrony Narodowej. Następnym etapem będzie publikacja rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.