Narzędzia strony

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji

Od 12 lat, 9 grudnia, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji, który został ustanowiony na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 58/4 z dnia 31 października 2003 roku i upamiętnia ratyfikację przez Państwa – Strony Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji w dniach 9 - 11 grudnia 2003 roku w Meridzie w Meksyku.

Korupcja to duży problem społeczny i jak wynika z wielu badań, administracja publiczna jest jednym z obszarów wskazywanych jako najbardziej zagrożony tym zjawiskiem. Przy tej okazji warto zaznaczyć, że Główny Urząd Geodezji i Kartografii aktywnie wspiera działania w obszarze zapobiegania korupcji oraz zwiększania świadomości na ten temat wśród pracowników Urzędu.

Działania GUGiK w zakresie zapobiegania korupcji uwzględniają politykę państwa w tym obszarze, a źródłem podejmowanych działań, mających na celu przeciwdziałanie zjawisku korupcji, jest przede wszystkim Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 – 2019 przyjęty uchwałą nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r., w realizacji którego Główny Urząd Geodezji i Kartografii bierze udział od blisko roku.

Celem programu jest przeciwdziałanie korupcji, w szczególności poprzez działania prewencyjne i edukacyjne. Zasadnicze działania, zgodnie z Programem, mają być ukierunkowane na wzmocnienie obszarów prewencji i edukacji, czyli działań zapobiegających powstawaniu zjawiska korupcji. Prace realizowane w ramach Programu odnosić się mają m.in. do: wzmocnienia wewnętrznych mechanizmów antykorupcyjnych w administracji publicznej, kształtowania postaw antykorupcyjnych, doskonalenia mechanizmów monitorowania zagrożeń korupcyjnych.

W GUGiKu postawiono na edukację, wszyscy pracownicy mający związek z przygotowywaniem oraz prowadzeniem zamówień publicznych uczestniczą w szkoleniach przygotowywanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Informacje o dostępnych szkoleniach są dostępne w serwisie https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/