Narzędzia strony

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie egib opublikowana

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 grudnia 2015 r. pod pozycją 2109 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 11 stycznia 2016 r. Jest to ostatni z aktów wykonawczych opracowywanych do przepisów znowelizowanego w 2014 roku Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Głównym celem nowelizacji było dostosowanie przepisów rozporządzenia do aktualnego otoczenia prawnego, w szczególności do przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne zmienionych ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dzięki zmianom możliwe stało się zharmonizowanie przepisów rozporządzenia z innymi rejestrami publicznymi, w szczególności dotyczącymi BDOT500, mapy zasadniczej oraz PRG. W celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych doprecyzowane lub uzupełnione zostały niektóre przepisy rozporządzenia.

Zmiany wprowadzono także w załącznikach :

  • nr 1a – Specyfikacja pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków,
  • 4a –  Schemat aplikacyjny GML danych egib,
  • 5a – Sposób obliczenia pola powierzchni działek ewidencyjnych z uwzględnieniem powierzchniowej poprawki odwzorowawczej.

Zobacz też prezentację Nowelizacja przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków