Narzędzia strony

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie egib podpisana

Minister Administracji i Cyfryzacji w porozumieniu  z Ministrem  Rolnictwa i Rozwoju Wsi , 5 listopada br. podpisali rozporządzenie zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w  sprawie ewidencji gruntów i budynków. Przedstawione w projekcie rozporządzenia propozycje zmian i uzupełnień mają na celu  dostosowanie przepisów do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dodatkowo  doprecyzowane zostały  niektóre  przepisy tego rozporządzenia w celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych, wyeliminowania ujawnionych nieprawidłowości w specyfikacji modelu pojęciowego danych ewidencji gruntów i budynków oraz w schemacie aplikacyjnym GML danych EGiB, zawartych odpowiednio w załącznikach nr 1a oraz 4a do aktu.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.