Narzędzia strony

Piąte posiedzenie UN-GGIM

Już po raz piąty, w dniach 3-7 sierpnia odbyło się posiedzenie Komitetu Ekspertów Narodów Zjednoczonych ds. Globalnego Zarządzania Informacją Geoprzestrzenną (UN-GGIM) zorganizowane  przy współpracy z Wydziałem Statystyki ONZ (UNSD). W siedzibie Nadorów Zjednoczonych w Nowym Jorku zebrało się grono blisko 250 osób reprezentujących ponad 100 państw członkowskich, a także różne organizacje międzynarodowe, branżowe, stowarzyszenia, sektor prywatny oraz naukę.

Logotyp UN-GGIM na niebieskim tle nazwa komitetu obok kuli ziemskiej 

Tematem przewodnim prac Komitetu jest umożliwienie efektywnego i szerokiego wykorzystania dostępnych informacji opisujących geografię i otaczającą nas przestrzeń do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals) po roku 2015, zdefiniowanych w dokumencie „The Future We Want” podsumowującym Konferencję RIO+20.

W trakcie sesji plenarnych oraz różnego rodzaju spotkań towarzyszących omawiane były zagadnienia związane z budową, wykorzystaniem oraz dalszym rozwojem informacji geoprzestrzennej w bardzo szerokim rozumieniu tych pojęć. Tegoroczne spotkanie poświęcone było między innymi omówieniu szerokiego wachlarza pilnych spraw z zakresu geoinformacji począwszy od układów odniesień przestrzennych i osnów geodezyjnych, integracji danych przestrzennych z informacją statystyczną, zdefiniowania kluczowych tematów informacji przestrzennej poprzez standaryzację, zarządzanie, wykorzystanie i analizę geoinformacji, aż po zagadnienia z zakresu prawa własności, mechanizmów licencjonowania informacji, czy ochronę informacji osobowych i niejawnych w materiałach geoprzestrzennych.

Szczegółowy plan pracy, wraz z dokumentami i raportami Narodów Zjednoczonych w zakresie poszczególnych tematów, dostępny jest na stronie Komitetu UNGGIM:  http://ggim.un.org/ggim_committee.html

Polskiej delegacji, w skład której weszli specjaliści z GUS, MSZ oraz GUGiK, przewodniczył Zastępca Głównego Geodety Kraju i członek komitetu wykonawczego UNGGIM Europe, Jacek Jarząbek, a jednym z delegatów był reprezentujący Główny Urząd Statystyczny Janusz Dygaszewicz – Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań w GUS oraz Prezydent Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki (EFGS).