Narzędzia strony

PO WER dla geodezji

Przedstawiciele Klastra Geopoli, skupiającego uczelnie oraz organizacje i firmy geodezyjne wzięli udział w spotkaniu dotyczącym możliwości wykorzystania środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W trakcie spotkania zorganizowanego w Główny Urzędzie Geodezji i Kartografii, 9 stycznia br. przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju omówił zasady, na jakich będzie można ubiegać się o dofinansowanie projektów w ramach PO WER.

Ogólne założenia projektu przygotowanego przez klaster omówił Radosław Wiśniewski – dziekan wydziału geodezji i gospodarki przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W ramach działań zakładane jest stworzenie bazy studentów i pracodawców oferujących możliwość odbycia praktyki zawodowej dla studentów trzeciego roku. Po zakończeniu praktyki jej przebieg zostanie oceniony, a oceny powalą na stworzenie rankingu studentów. W zależności od wyboru dokonanego przez studenta (kontynuacja studiów magisterskich lub praca zawodowa) będzie mógł trafić do jednej z firm na staż. Po odbyciu stażu jego przebieg także zostanie oceniony. Pracodawcy otrzymają informację o najlepszych absolwentach. Będzie to szansa na znalezienie pracy oraz zdobycie niezbędnego doświadczenia. Założeniem jest przygotowanie projektu systemowego, który obejmie całą Polskę - podkreślał Tomasz Kownacki reprezentujący klaster.

Spotkanie informacyjne Wsparcie dla szkolnictwa wyższego w ramach PO WER. Na zdjęciu od lewej: Alina Maciejewska, Radosław Wisniewski, Tomasz Kownacki (reprezentaci Klastra GEopoli), Kazimierz Bujakowski oraz Paweł Zdun, 

Reprezentujący Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Paweł Zdun przedstawił główne zasady przyjęte w PO WER. Jako podstawową zasadę wskazał stosowanie trybu konkursowego podczas procedury wyboru beneficjentów. Projekty realizowane przez uczelnie wyższe będą dofinansowywane jedynie w ramach programu operacyjnego, środki na ten cel nie będą zapisywane w regionalnych programach operacyjnych. W PO WER na działania w ramach III Osi „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” zapisano 1,056 mln euro. Instytucją pośredniczącą będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które będzie odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursów w ramach III Osi.

Uczestnikami Klastra Geopoli są: Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Technicznej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu oraz Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej,
3 organizacje zrzeszające geodetów Geodezyjna Izba Gospodarcza, Polska Geodezja Komercyjna, a także Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz 19 firm geodezyjno-kartograficznych z całej Polski.