Narzędzia strony

Podsumowanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG 2007-2013

W dniach 5-6 października w Warszawie odbyła się, zorganizowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele projektów realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Otwierając obrady wiceminister Jan Grabiec przypomniał, że w perspektywie finansowej 2007-2013, która właśnie dobiega końca, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka pełniło rolę instytucji pośredniczącej dla 7 i 8 osi priorytetowej. Podkreślił, że dzięki wsparciu ze środków unijnych w ramach 7 osi utworzone zostały systemy informatyczne usprawniające działanie administracji w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego. Minister Jan Grabiec stwierdził, że dzięki realizacji projektów e-administracji załatwianie typowych spraw urzędowych staje się łatwiejsze i wygodniejsze. Jako przykłady podał szybki i bezpłatny dostęp do innowacyjnych usług przez podmioty gospodarcze, wprowadzenie jednolitego systemu alarmowego 112, dzięki któremu lepiej chronione jest życie i zdrowie obywateli oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych ksiąg wieczystych i danych przestrzennych.

Podstawowe założenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przybliżył wiceminister Jurand Drop. Minister Drop podkreślił, że Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka miał decydujący wpływ na kształt PO PC. W ocenie ministra Dropa PO PC konsoliduje dużą część obszarów objętych interwencją państwa, która jest współfinansowana ze środków unijnych. Wiceminister Jurand Drop zauważył również, że z punktu widzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz prowadzenia polityki cyfryzacji najważniejsze było skupienia się na trzech obszarach, które odzwierciedla konstrukcja programu. Pierwszy z nich to obszar związany z dostępem do internetu. I jak podkreślił minister Drop - kluczowy jest tu jak najszerszy dostęp do internetu szerokopasmowego w naszym kraju. Drugi obszar to efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne. Trzeci natomiast to kompetencje cyfrowe społeczeństwa. Minister Drop przypomniał, że mamy także trzy osie w PO PC: 

  • Oś I – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Jej celem jest zmniejszenie różnic w dostępie do szerokopasmowego internetu oraz dalszy rozwój i uzupełnienie istniejących sieci dostępowych, szkieletowych i dystrybucyjnych;
  • Oś II – E-administracja i otwarty rząd.  Jej celem jest rozwój i udostępnianie usług elektronicznych, informacji sektora publicznego (ISP), jak również umożliwienie ich ponownego wykorzystania. Dzięki temu możliwe będzie zapewnienie lepszej jakości usług publicznych, zwiększenie stopnia przejrzystości funkcjonowania administracji oraz zapewnienie otwartego kontaktu z obywatelami i przedsiębiorcami;
  • Oś III  - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Jej celem jest zwiększenie aktywności i jakości korzystania z internetu przez obywateli, których wiedza w tym zakresie jest obecnie na bardzo różnym poziomie. Działania będą miały zatem charakter głównie szkoleniowo-doradczy oraz edukacyjno-informacyjny ukierunkowany na rozwój kompetencji cyfrowych.

W Osi II Główny Urząd Geodezji i Kartografii przedstawił do oceny trzy projekty:

  • Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej
  • K-GESUT - Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
  • ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II

W trakcie drugiego dnia obrad wśród prezentowanych realizacji projektów 7. Osi POiG znalazły się też projekty realizowane przez GUGiK. Dodatkowo konferencji towarzyszył wystawa, na której zaprezentowane zostały działania urzędu współfinansowane ze środków unijnych.