Narzędzia strony

Podsumowanie realizacji projektów 7 Osi POIG

Geoportal 2, Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych wraz z krajowym systemem zarządzania, TERYT 3, czy ZSIN faza I, to przykłady wykorzystania funduszy europejskich w celu budowy systemów i narzędzi służących zarówno obywatelom jak i administracji – powiedział Stanisław Huskowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji podczas sesji plenarnej konferencji podsumowującej projekty realizowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Przez dwa dni 10 i 11 września ponad 300 uczestników dyskutowało o rozwoju jaki w zakresie danych przestrzennych był możliwy dzięki projektom prowadzonym w ramach 7 Osi POIG.

Sejsa otwarcia wystąpienie Kazimierza Bujakowskiego - Głównego Geodety Kraju 

Otwierając konferencję Kazimierz Bujakowski - Główny Geodeta Kraju przypomniał, że realizacja tych czterech przedsięwzięć pozwoliła na rozwój całej branży geodezyjnej w Polsce. - Na rynek usług geoinformacyjnych trafiły zamówienia o wartości przekraczającej 400 mln zł – podkreślał. Środki unijne były wykorzystywane zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym, a w realizację zadań projektowych zaangażowanych było kilkuset wykonawców. Wyniki tych prac to wkład urzędu w tworzenie e-administracji, ale także materiał, z którego na równi korzystają urzędy i obywatele.

Jednocześnie zwrócił uwagę na fakt, że kapitał zgromadzony w postaci baz danych jest jednak zależny od stanu ich aktualności. Koszty poniesione na utrzymanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przynoszą wymierne efekty i oszczędności w wielu innych, pozageodezyjnych dziedzinach gospodarki i administracji. Korzyści te, często niezauważane, będą zdecydowanie mniejsze jeżeli uznamy, że praca związana z tworzeniem i aktualizacją baz została zakończona.

MInister Stanisław Huskowski 

Minister Stanisław Huskowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji przypominał podczas swojego wystąpienia, że na bazie dotychczasowych prac powstało szereg e-usług dostępnych dla obywateli i przedsiębiorców, których liczba użytkowników wciąż rośnie – Bardzo widocznym, „namacalnym” efektem pracy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii jest między innymi ogólnodostępna przeglądarka map w serwisie Geoportal.gov.pl. – „O trafności przedsięwzięcia mówią same liczby. Z możliwości wyszukiwania, przeglądania map i różnego rodzaju danych skorzystało już około 20 milionów użytkowników serwisu. Co więcej z tych samych danych można korzystać na dowolnym urządzeniu mobilnym. To ważne bo życie bez smartfona czy tabletu dla wielu stało się już niemal niemożliwe.”

Ciepło na temat realizowanych projektów wyrażała się również Iwona Wendel - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. - Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest niekwestionowanym liderem w realizacji projektów informatycznych sektora finansów publicznych" – powiedziała wiceszefowa resortu.

GUGIK jako jedna z pierwszych instytucji publicznych realizuje projekty informatyczne w formule architektury korporacyjnej w postaci SIG (Systemy Informacyjne GUGiK), która zapewnia bardzo dobrą współpracę i integrację danych przestrzennych gromadzonych w ramach projektów GUGiK oraz w innych rejestrach państwowych. Wiceminister Wendel podkreśliła, taki sposób realizacji inwestycji informatycznych w administracji publicznej, m.in. na bazie doświadczeń GUGIK stanowi ważny element wdrażania projektów w Programie Polska Cyfrowa.    

Minister Iwona Wendel 

Wiceszefowa resortu zwróciła uwagę, że projekty te stanowią także modelowy przykład przedsięwzięć komplementarnych, czyli takich, które są wykorzystywane w różnych systemach funkcjonujących w administracji publicznej.

"Ważną cechą tych inwestycji jest ich międzyresortowy charakter. Z usług i danych, które oferują korzystają nie tylko instytucje publiczne i  urzędy, ale także służby ratownicze, przedsiębiorcy i obywatele. Moduły mapowe wykorzystywane np. przez służby ratownicze, czy jednolite słowniki adresowe i zweryfikowane dane przestrzenne stanowią podstawowe źródło danych dla istniejących i tworzonych systemów informatycznych" – wyjaśniła wiceminister Wendel.

Przykłady wykorzystania danych przestrzennych na świecie przybliżył Jacek Jarząbek - Zastęoca Głownego Geodety Kraju. Przedstawił także inicjatywę Globalnego Zarządzania Informacją Geoprzestrzenną (UN-GGIM) realizowana przez ONZ mającą na celu powołanie struktury, która będzie odgrywała wiodącą rolę w ustalaniu kierunków rozwoju globalnej informacji geoprzestrzennej i promowaniu jej wykorzystania w celu rozwiązywania globalnych problemów.

Uczestnicy siedżacy w pierwszym rzędzie 

Geoportal2
Głównym celem projektu było i jest zapewnienie obywatelom elektronicznego dostępu do danych przestrzennych o dużej wiarygodności, możliwie wysokiej aktualności i dokładności.
Głównym  osiągnięciem projektu jest usługa o nazwie Geoportal, stanowiący podstawowy punkt dostępu do usług danych przestrzennych w Polsce. Za jego pomocą użytkownicy mają możliwość wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekształcania danych przestrzennych
i uruchamiania usług danych przestrzennych. W pierwszym kwartale 2015 roku liczba wizyt na portalu osiągnęła sumę ponad 4 mln co przekłada się na około 700 mln zapytań miesięcznie oraz transfer danych na poziomie 19 TB.
Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom użytkowników Główny Urząd Geodezji i Kartografii wdrożył aplikację mobilną, pozwalającą na dotarcie do informacji geograficznej niezależnie od czasu i miejsca przebywania. Dotychczasowa liczba pobrań aplikacji mobilnej przekroczyła 70 tysięcy.
Na potrzeby wsparcia działań operacyjnych służb ratowniczych wytworzony został Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM). UMM, wykorzystując dane przestrzenne systemu Geoportal oraz dane operacyjne służb wspiera prowadzenie akcji ratowniczych umożliwiając lokalizacje miejsca zdarzenia, wyznaczanie tras czy wykonywania analiz z użyciem danych przestrzennych.
Poprzez realizację projektu GEOPORTAL 2, Główny Urząd Geodezji i Kartografii ma dziś możliwość udostępniania usługi infrastruktury przestrzennej nie tylko wybranym jednostkom administracji publicznej, ale również obywatelom i przedsiębiorcom.

Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych
W ramach projektu Georeferncyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych krajową infrastruktura informacji przestrzennej wzbogaciła w zakresie rejestrów georeferencyjnych wykorzystując istniejące bazy danych, przetworzone do postaci elektronicznej dokumenty, materiały, a w tym dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dane pozyskane z ortofotomap i pomiarów terenowych.
W ramach projektu zrealizowana została rozbudowa infrastruktury technicznej krajowej infrastruktury informacji przestrzennej (KIIP), obejmująca teren całego kraju oraz jej węzła centralnego umiejscowionego w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej. Rezultatem prac był również rozwój rejestrów georeferencyjnych Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz implementacja usług INSPIRE i baz metadanych na podstawie zasobów bazy danych obiektów topograficznych i geograficznych.

Widok na salę obrad zza placów uczestników 

Teryt 2/3
W ramach Projektu rozbudowano system do zarządzania państwowym rejestrem granic
i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych – m.in. o moduł zarządzania jakością danych oraz moduł obsługi zgłoszeń dot. braków lub błędów w danych adresowych.
W wyniku tych prac wzrośnie jakość obsługi użytkowników, korzystających z danych zgromadzonych w państwowym rejestrze granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. Dzięki realizacji Projektu została podniesiona jakość danych adresowych dla ponad 830 gmin. W wyniku zrealizowanych działań dane ewidencji miejscowości, ulic
i adresów zostały doprowadzone do kompletności i pełnej zgodności z wymogami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Trwają obecnie prace w zakresie poprawy jakości danych dla kolejnych 300 gmin.

Przerwa kawowa, kilkanaście osóbw holu przed salą obrad 

ZSIN faza I
W zakresie budowy systemu Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach zrealizowano cele związane z opracowaniem modelu jakości dla danych EGIB oraz standardów tworzenia i utrzymywania spójności danych pomiędzy rejestrami publicznymi. Ponadto w ramach realizacji projektu nastąpiło dostarczenie sprzętu informatycznego wraz
z oprogramowaniem systemowym oraz wytworzenie Prototypu ZSIN i części usługowej systemu. W zakresie modernizacji danych sukcesywnie odbierane są dane z kolejnych powiatów.
Celem projektu jest umożliwienie pracownikom administracji publicznej pozyskania wiarygodnych oraz aktualnych danych katastralnych z Centralnego Repozytorium, dla realizacji statutowej działalności swojego podmiotu. ZSIN zapewnia także dysponentom rejestrów włączonych do ZSIN dostęp do danych pozostałych rejestrów włączonych do ZSIN.

W trakcie dwóch dni obrad przedstawione zostały wszystkie wymienione projekty. W piątek, 11 września, informacje ogólne zostały uzupełnione podczas sesji warsztatowych. Równolegle z prezentacjami poświęconym narzędziom wypracowanym w projektach TERYT 3 i ZSIN faza I prezentowane były użyteczności Geoportalu. Przykłady wykorzystania danych BDOT10k zaprezentowali użytkownicy z Państwowej Straży Pożarnej, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Poniżej znajdziecie Państwo prezentacje przedstawione podczas obrad, dodatkowo materiał filmowy ze wszystkich sesji jest dostępny na oficjalnym kanale urzędu - GUGiKPL na portalu Youtube.