Narzędzia strony

Polska 3D+ Raport po konsultacjach

Zgodnie z zapowiedziami, w serwisie urzędu, opublikowany został Raport podsumowujący konsultacje i ankietyzację interesariuszy projektu Polska3D+. Główny Urząd Geodezji i Kartografii przygotowując się do uruchomienia projektu Polska 3D+, w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 (Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa) podjął działania mające na celu przeprowadzenie kompleksowej rewizji potrzeb interesariuszy projektu. W tym celu zorganizowano 10 spotkań konsultacyjnych aby przedyskutować oczekiwania, ograniczenia oraz możliwe do uzyskania korzyści płynące z realizacji planowanego projektu.

Na spotkaniach zaprezentowano główne założenia realizacji projektu Polska 3D+ oraz przedstawiono możliwe scenariusze wykorzystania danych 3D. W kolejnym etapie konsultacji przeprowadzono ankietyzację uczestników spotkań.

We wspomnianych spotkaniach konsultacyjnych udział wzięło 120 osób z 88 instytucji reprezentujących obszar administracji rządowej i samorządowej, państwowych instytutów badawczych, ośrodków naukowych, służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz firm prywatnych. Przeprowadzono 9 spotkań zamkniętych, na których instytucje zostały dobrane w grupy pod kątem podobieństwa tematycznego realizowanych zadań statutowych. Dziesiąte spotkanie miało charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych założeniami planowanego przedsięwzięcia. Jednym z rezultatów dyskusji było wypełnienie przez instytucje uczestniczące w spotkaniach ankiet określających wymagania, potrzeby, ograniczenia i oczekiwania względem produktów projektu Polska 3D+. Otrzymano 44 kompletne ankiety, które poddano analizie. Zgodnie z ich wynikami zdecydowana większość interesariuszy wyraziła zainteresowanie wykorzystywaniem danych 3D, które mają zostać opracowane w ramach planowanego przedsięwzięcia. Więcej na temat wyników badania w Raporcie opublikowanym poniżej.