Narzędzia strony

Posiedzenie PRGiK

Obecna i perspektywiczna rola geodezji i kartografii w zaspokajaniu potrzeb innych sektorów administracji i gospodarki była głównym tematem obrad drugiego w tym roku posiedzenia Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, które odbyło się 28 kwietnia 2015 r., w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Podczas pierwszej części posiedzenia członkowie Rady mieli okazję zapoznać się z informacjami dotyczącymi problematyki geodezyjnej w sektorach rolnictwa, drogownictwa, kolejnictwa, górnictwa, budownictwa oraz obrony narodowej.
Problematykę geodezyjną w sektorze rolnym omówił Jerzy Kozłowski, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie prezentacji przybliżył szczegóły związane z finansowaniem prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich2014 - 2020 oraz zaprezentował film dotyczący tematyki scalania gruntów.
W zastępstwie Jerzego Czarneckiego z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, główne rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych na poszczególnych etapach projektowania i realizacji inwestycji drogowych, przedstawił Przewodniczący Rady - Bogdan Ney. W liście reprezentanta GDDKiA przedstawiona została również rola geodezji w "Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023".

 Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski otwiera obrady posiedzenia PRGiK  

Rolę geodezji i kartografii w zaspokajaniu potrzeb sektoru kolejnictwa przybliżyła uczestnikom posiedzenia Ewa Świniarska. Prelegentka podkreśliła korzyści wynikające z udostępnienia bezpłatnych danych z Państwowego Rejestru Granic oraz wykorzystania  Geoportalu i systemu ASG-EUPOS w przygotowaniu dokumentacji geodezyjno-kartograficznej na potrzeby procesu inwestycyjnego PKP PLK S.A.
Z ramienia Wyższego Urzędu Górniczego wystąpił Piotr Wojtacha – Wiceprezes WUG, wraz z Januszem Orlofem – Dyrektorem Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem WUG, którzy przedstawili referat zatytułowany "Geodezja w ruchu zakładu górniczego". Przybliżyli główne rodzaje prac mierniczo-geologicznych związanych z realizacją zadań z zakresu miernictwa w zakładach górniczych oraz ocenili współdziałanie urzędu z administracją geodezyjną i kartograficzną.
Wystąpienie przedstawiające rolę geodezji w zaspokajaniu potrzeb budownictwa zaprezentował również Bogdan Grzechnik z Geodezyjnej Izby Gospodarczej.  Prezentacja przybliżyła członkom rady rodzaje opracowań geodezyjnych wykorzystywanych w sektorze budownictwa oraz oczekiwania zleceniodawców pod adresem państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.
Przegląd instytucji zakończył Krzysztof Danilewicz z Szefostwa Geografii Wojskowej. Przedstawił główne zadania resortu obrony narodowej związane z zabezpieczeniem geograficznym oraz rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych realizowanych w ramach wsparcia dowodzenia Sił Zbrojnych RP.

Drugą część obrad poświęcono dyskusji, która ze względu na wielobranżową tematykę posiedzenia obejmowała szeroki zakres zagadnień. Jarosław Bosy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poruszył kwestię stanu wyższego szkolnictwa geodezyjnego i specjalizacji zawodu geodety na etapie kształcenia oraz dostosowania programu nauczania do wymagań rynku pracy i wykorzystania nowoczesnych technologii.

 Uczestnicy posiedzenia PRGiK.  

Bogdan Grzechnik mówił o wyzwaniach i problemach przedsiębiorstw geodezyjnych. Do najważniejszych potrzeb zaliczył zmiany w Prawie zamówień publicznych, poprawę jakości danych w Ewidencji Gruntów i Budynków oraz ograniczenie formalności związanych z obsługą w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Krzysztof Mączewski - Geodeta Województwa Mazowieckiego –  w odpowiedzi na wypowiedź prezesa Geodezyjnej Izby Gospodarczej stwierdził, że według obowiązującego prawa za jakość danych zgromadzonych w EGiB odpowiadają również właściciele nieruchomości, którzy nie zawsze wywiązują się z tego obowiązku.

Podsumowania dyskusji dokonał Kazimierz Bujakowski, Główny Geodeta Kraju, który podkreślił znaczenie nowej perspektywy finansowej Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020, która otwiera nowe możliwości dla realizacji zadań w zakresu geodezji w powiatach. Zaznaczył również, że obsługa kolejnych inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej przyniesie również wymierne korzyści dla  firm geodezyjnych.

Prezentacje wygłoszone podczas posiedzenia Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej dostępne są poniżej.