Narzędzia strony

Prezentacje nowych projektów

W dniach 15 i 16 kwietnia br., w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, odbyły się publiczne prezentacje założeń do projektów: „Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej” oraz „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II” i „K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu”. Prezentacje zostały przedstawione w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.