Narzędzia strony

Publiczna prezentacja założeń projektu K-GESUT

W odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, uprzejmie informuję, że w dniu 16 kwietnia 2015 r., w godz. 13.00-15.30, w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w sali 3105-3108, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu”.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2015 r. do godz. 16.00, na adres e-mail: prezentacja_K-GESUT@gugik.gov.pl , podając imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują. Jednocześnie informuję, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk oraz obraz.