Narzędzia strony

Ruszyła realizacja projektów POPC

Główny Geodeta Kraju 16 listopada podpisał porozumienia o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  - działanie 2.1. Otwiera to formalnie drogę do realizacji trzech projektów, które zostały wybrane w konkursie POPC 17 października br.,  będą to: Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT), Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach  - Faza II (ZSIN) oraz Centrum Analiz Przestrzennych  Administracji Publicznej.

K-GESUT

Celem  projektu K-GESUT jest zwiększenie stopnia wykorzystania potencjału danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu przez administrację publiczną, przedsiębiorców i obywateli.
Wśród planowanych do realizacji zadań znajda się:

 1. Utworzenie spójnej, aktualnej i zharmonizowanej informacji przestrzennej o sieciach uzbrojenia terenu.
 2. Zwiększenie dostępności usług i zbiorów danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu, będących w dyspozycji administracji publicznej.
 3. Zwiększenie wiarygodności i integralności danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu, udostępnianych przez administrację publiczną.
 4. Wdrożenie jednolitych, logicznie uporządkowanych rozwiązań informatycznych, zbierających i przetwarzających dane dotyczące sieci uzbrojenia terenu.
 5. Zwiększenie interoperacyjności systemu zarządzania krajową bazą GESUT z innymi systemami administracji publicznej.


Wytworzone w ramach projektu informacje i dane przestrzenne dostępne poprzez usługi umożliwią podmiotom publicznym realizację zadań związanych m. in. z:

 • sporządzaniem inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnej przez Prezesa UKE;
 •  koordynacją zamierzeń budowlanych, o której mowa w Dyrektywie kosztowej;
 • opracowaniem studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;
 • przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego województwa przez samorządy województwa;
 • opracowaniem koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju przez Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
 • ustalaniem lokalizacji inwestycji celu publicznego przez JST, w szczególności sieci przesyłowych (magistralnych);
 • eksploatacją i nadzorowaniem sieci (np. wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej) przez przedsiębiorców branżowych.

ZSIN Faza II

Projekt stanowi kontynuację I fazy ZSIN realizowanej w ramach POiG. Głównym celem będzie dostosowanie danych ewidencji gruntów budynków (EGiB) do wymagań ZSIN oraz podniesienie jakości dostarczanych danych. Do utworzonego w I fazie Centralnego Repozytorium włączane będą kolejne bazy danych EGiB. Takie działanie pozwoli na integrację rozproszonych do tej pory zasobów.

Dodatkowo do ZSIN włączone zostaną:

 • serwis tematyczny średnich cen transakcyjnych nieruchomości, oparty na danych z rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN),
 • zbiory danych centralnej bazy danych 0 zabytkach (CBDoZ),
 • informacje z centralnego rejestru form ochrony przyrody (CRFOP),
 • informacje z ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA),

W ramach pilotażu włączone zostaną zestandaryzowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Zakładane jest także pilotażowe włączenie do ZSIN notariuszy, którzy przekazywać będą dane w postaci zestandaryzowanych dokumentów elektronicznych do organów prowadzących rejestry publiczne dotyczące nieruchomości. Rozwiązanie takie pozwoli na automatyzację procesu aktualizacji tych rejestrów.

 
CAPAP

Według przyjętych założeń Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej będzie wspólnym dla administracji publicznej środowiskiem kompetencyjno-analitycznym, które umożliwi udostępnianie zaawansowanych usług związanych z informacją przestrzenną. CAPAP przyczyni się do zwiększenia dostępności usług oraz zbiorów danych będących w dyspozycji administracji publicznej, a także do zwiększenia jakości i interoperacyjności usług publicznych oraz umożliwienia współdziałania systemów informatycznych państwa i zapewnienia ponownego użycia danych przestrzennych.

Usługi CAPAP świadczone będą obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej i związane będą z informacją przestrzenną pochodzącą z rejestrów georeferencyjnych, istotnych między innymi dla prowadzenia działalności gospodarczej, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, zarządzania.

Poza ww. usługami zakłada się udostępnienie innowacyjnych usług elektronicznych (e-usług) wytworzonych w oparciu o zintegrowane dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) i dane geoprzestrzenne administracji rządowej i samorządowej oraz zapewnienie efektywnego dostępu do przetworzonej zgodnie z potrzebami użytkowników informacji geoprzestrzennej.

Logotypy POPC, GUGiK oraz fala UE