Narzędzia strony

Spotkanie zespołu do spraw aktualizacji BDOT10k

W dniach 5 i 6 lutego br., w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii odbyło się posiedzenie Zespołu, powołanego przez Głównego Geodetę Kraju - do spraw aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), tworzenia standardowych opracowań kartograficznych, rozwoju krajowego systemu zarządzania bazą danych obiektów topograficznych (KSZBDOT) oraz bieżącej koordynacji działań dotyczących realizacji projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

W posiedzeniu, które poprowadzili Kazimierz Bujakowski - Główny Geodeta Kraju oraz Jacek Jarząbek - Zastępca Głównego Geodety Kraju i Przewodniczący Zespołu,  udział wzięli przedstawiciele Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz urzędów marszałkowskich.

%nested_Galeria_2058)%

W pierwszym dniu spotkania omówione zostały kwestie dotyczące planu wydawniczego cyfrowych i analogowych map topograficznych na rok 2015, planu kontroli jakości i odbiorów opracowywanych arkuszy map topograficznych w skali 1:10 000 zleconych przez GUGiK oraz przez marszałków województw. Przedstawione zostały również plany prac w zakresie rozwoju funkcjonalności KSZBDOT.

W drugim dniu spotkania omówiono zakres prac, uzgodniono podział zadań ujętych w harmonogramie prac na rok 2015, określono zasady współpracy w Zespole. Przedstawiono listę źródeł danych do aktualizacji BDOT10k oraz planowany zakres prac związanych z organizacją procesu aktualizacji BDOT10k do realizacji w roku 2015. przez CODGiK i urzędy marszałkowskie.

Bardzo ważnym elementem spotkania byłą prezentacja wyników prac Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zrealizowanych w ramach projektu Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) w zakresie:

  • opracowania nowej generacji cyfrowych i analogowych map topograficznych w skalach:
    1:25 000, 1:50 000, 1:100 000;
  • opracowania BDOO w wyniku generalizacji automatycznej bazy BDOT10k.

W ramach zadania na opracowanie nowej generacji map topograficznych, po raz pierwszy od wielu lat zostały opracowane arkusze mapy topograficznej w skalach 1:25 000, 1:50 000 i 1:100 000. Ostatnia aktualizacja mapy topograficznej wydania Głównego Geodety Kraju, w skali 1:25 000 w układzie ‘65, jest datowana na 1989 rok, mapy w skali 1:50 000 w układzie ‘92 – na 2004 rok, zaś mapy w skali 1:100 000 na rok 1978. Mapy nowej generacji powstały na podstawie wymagań określonych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych. Niniejsze zadanie obejmowało opracowanie map w 2 wariantach (wariant 1 – opracowanie zgodne z rozporządzeniem, wariant 2 – opracowanie wzbogacone o cieniowanie) dla następujących arkuszy:

  • 8 arkuszy mapy w skali 1 : 25 000 o godłach: M-34-75-C-a, M-34-75-C-b, M-34-75-C-c, M-34-75-C-d, N-34-139-A-a, N-34-139-A-b, N-34-139-A-c, N-34-139-A-d;
  • 2 arkusze mapy w skali 1:50 000  o godłach: M-34-75-C, N-34-139-A;2
  • arkusze mapy w skali 1:100 000 o godłach: M-34-75, N-34-139.


Wynik opracowania i powstałe wnioski z realizacji posłużą wypracowaniu ostatecznego obrazu kartograficznego dla całego szeregu skalowego cywilnych map topograficznych. Jednocześnie realizacja niniejszego pilotażowego opracowania jest ważnym doświadczeniem przed planowanym wdrożeniem produkcyjnym tworzenia map topograficznych w Polsce.

W grudniu 2014 r., w wyniku generalizacji bazy BDOT10k, została utworzona dla obszaru całego kraju baza BDOO - zgodnie z wymaganiami rozporządzenia MSWiA z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych. W efekcie realizacji zadania zostały wdrożone procesy automatycznej generalizacji bazy BDOT10k z wykorzystaniem narzędzia FME (oprogramowanie typu ETL). Zaimplementowane procesy  polegały na:

  • wstępnej selekcji danych z BDOT10k na podstawie kryteriów narzuconych przez rozporządzenie,
  • generalizacji poszczególnych klas obiektów – w zależności od klasy obiektów jest to proces automatyczny lub półautomatyczny,
  • wykonaniu procesu uproszczenia i zapisania danych do struktury zgodnej z rozporządzeniem, w podziale na zbiory danych, odpowiadające poszczególnym województwom.

Obecnie  GUGiK przygotowuje dane BDOO do udostępnienia oraz publikacji, które powinno nastąpić nie później niż do końca lutego br. Prace związane z generalizacją baz danych przestrzennych, ich prezentacją kartograficzną oraz automatyzacją tych procesów będą kontynuowane w GUGiK w kolejnych projektach.