Narzędzia strony

XVI Posiedzenie Rady IIP

O planach działania i wyzwaniach stojącymi przed zagospodarowaniem przestrzennym w Polsce, opowiedziała pani Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz - Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Podczas prezentacji nakreśliła  proponowane zmiany legislacyjne oraz planowane działania organizacyjno-techniczne w zakresie budowy Infrastruktury Informacji Przestrzennej, jak również przedstawiła wyzwania organu wiodącego w temacie „zagospodarowanie przestrzenne” z perspektywy harmonizacji prac. W roku 2014, w MIiR został przygotowany projekt założeń do zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym m.in. pod kątem uwzględnienia przepisów z zakresu IIP. Decyzją Zespołu ds. Programowania Prac Rządu z 18 lutego 2015 r. zmiany będą procedowane m.in. w projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który znajduje się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych. Nowelizacja ustawy uwzględnia m.in. obowiązek sporządzania aktów planowania przestrzennego w „postaci elektronicznych” baz danych oraz przyjmowania tekstu i rysunku aktu planowania przestrzennego, zapisanego na cyfrowym nośniku danych jako załącznika do uchwały. Zgodnie z oczekiwaniami MIiR, ustawa powinna zostać podpisana jeszcze w tym roku. Przedstawione działania wpisują się w Program Budowy IIP na lata 2014-2015.

Otwarcie posiedzenia Rady IIP za stpłem prezydialnym Główny Geodeta Kraju oraz prof. Jerzy Gaździcki, przewodniczący Rady IIP 

Podczas posiedzenia przedstawione zostały również wyzwania związane z tematyką zagospodarowania przestrzennego, do których zalicza się m.in. duże zróżnicowanie sposobu opracowania aktów planistycznych i związane z tym wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących stosowania krajowego systemu klasyfikacji obiektów planistycznych oraz krajowego standardu w zakresie opracowania dokumentów planistycznych i rejestrów tych dokumentów w formie zbiorów danych przestrzennych, czy też brak bezpośredniej podległości pomiędzy organem wiodącym a jednostką samorządu terytorialnego.

W dalszej części przedstawione zostały rezultaty projektu pilotażowego przeprowadzonego w wybranych  gminach, w zakresie harmonizacji zbiorów, metadanych i usług danych przestrzennych (szczegółowe informacje odnośnie pilotażu w zakresie harmonizacji znajdują si na stronie MIiR) a także wyniki szkolenia dla pracowników służb planowania przestrzennego pn. „Dobre Praktyki w zakresie ewidencji Zbiorów Danych Przestrzennych w zagospodarowaniu przestrzennym oraz edytowania metadanych”. Pozytywny odbiór oraz analiza potrzeb powodują, że planowane są dalsze ogólnopolskie szkolenia ukierunkowane na podnoszenie kompetencji i wiedzy oraz publikacja specjalnego instruktażu „Dobre Praktyki wykorzystania innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie planowania przestrzennego oraz publikacji i udostępniania danych planistycznych”.Komentując prezentację Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pan prof. Jerzy Gaździcki, Przewodniczący Rady, przyjął z aprobatą informację o zaawansowaniu prac legislacyjnych podjętych przez ministerstwo.

Pan Kazimierz Bujakowski, Główny Geodeta Kraju, zaznaczył, że „zbudowanie modelu danych przestrzennych, jak również określenie, jakie atrybuty będą z poszczególnymi obiektami związane, jest kwestią absolutnie fundamentalną”. Podkreślił konieczność obligatoryjnego wydania rozporządzenia regulującego te zagadnienia. „INSPIRE to przede wszystkim inspiracja” – prof. Gaździcki przypominał, by dostosowywanie się do unijnych wymagań nie przyćmiło pierwotnego celu rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej, jakim jest poprawa jakości zbiorów.W trakcie obrad Rady przyjęto uchwały o poszerzeniu składu Rady o przedstawicieli resortów nauki i edukacji narodowej, oraz przyjęciu standardu programowania budowy, utrzymania i użytkowania IIP.