Narzędzia strony

XVII posiedzenie Rady IIP

Zagadnienia związane z corocznym monitorowaniem prac INSPIRE oraz stanowisko Konwentu Marszałków RP w sprawie Infrastruktury Informacji Przestrzennej były głównym tematem podczas XVII posiedzenia Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, które odbyło się 24 czerwca br., w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Otwarcie posiedzenia pierwszy od prawej prof. Jerzy Gaździcki, przewodniczący Rady, za stołem Kazimierz Bujakowski, Główny Geodeta Kraju 

Wyniki i postępy prac w ramach corocznego monitoringu wdrażania infrastruktury informacji przestrzennej przedstawiła Ewa Surma z Biura Współpracy Zagranicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Monitoring jest zobowiązaniem opartym o analizy ilościowe bazującym na wykazie zbiorów i usług danych przestrzennych. Proces ten oparty jest na 8 ogólnych i 25 szczegółowych wskaźnikach w zakresie komponentów technicznych INSPIRE: metadane, interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych. W roku 2014 nastąpiła zdecydowana poprawa wskaźników dotyczących istnienia i zgodności metadanych, które osiągnęły blisko 100 % poziom. Bardzo dobry wynik osiągnął również wskaźnik dotyczący dostępności metadanych w ramach usługi wyszukiwania, którego wartość wynosi 98,8 %. Intensyfikacji działań wymaga zwiększenie dostępności zbiorów danych przestrzennych w ramach usługi przeglądania i wyszukiwania – tutaj wskaźnik nie przekracza 30 %. Natomiast osiągnięciem wartym podkreślenia jest wykazanie w monitoringu za 2014, zgodności ze specyfikacją zbiorów z Aneksu III INSPIRE, czyli o rok wcześniej niż przewiduje mapa drogowej INSPIRE Komisji Europejskiej.

Podczas prezentacji przedstawione zostały również nowe narzędzia zarówno do przeglądania tegorocznych wyników monitorowania w formacie xml (dostępne na stronie http://webforms.eionet.europa.eu/) oraz narzędzie Europejskiej Agencji Środowiska umożliwiające przede wszystkim wizualizację raportowanych wskaźników przez wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz kraje EFTA. Narzędzie dostępne jest pod adresem: https://inspire-dashboard.eea.europa.eu/dashboard.

Uczestnicy obrad siedzący wzdłuż dwóch długich stołów. 

W trakcie drugiej części posiedzenia Pan Krzysztof Mączewski – przewodniczący Zespołu Porozumiewawczego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej – przedstawił propozycję stanowiska wypracowanego przez Zespół oraz zaaprobowanego przez Konwent Marszałków Województw RP. Stanowisko zakłada między innymi potrzebę umocowania prawnego regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej jako jednego z zadań na poziomie samorządu województwa oraz zwiększenie aktywności organów wiodących w zakresie organizacji i koordynacji działań związanych z tworzeniem i utrzymywaniem infrastruktury informacji przestrzennej celem poszerzenia zbiorów i usług danych przestrzennych na poziomie regionalnym i lokalnym. Jak podkreślał przewodniczący Rady Prof. Jerzy Gaździcki stanowisko  bardzo dobrze oddaje potrzeby i ambicje samorządów terytorialnych. W nowej perspektywie finansowej samorządy dysponują dużymi środkami , które będą mogły być w dużej mierze spożytkowane na systemy informacji przestrzennej. W trakcie dyskusji dotyczącej tego zagadnienia zwrócono uwagę na potrzebę zapewnienia ładu informacyjnego w zbiorach danych na każdym szczeblu regionalnym oraz uporządkowania adresów i standardów dotyczących geokodowania. W podsumowaniu Prof. Gaździcki podkreślił znaczenie szeregu uwarunkowań dla poszczególnych regionów, które mają wpływ na zasadność i skuteczność działań podejmowanych przez Radę.

W trakcie obrad Rady przyjęto uchwałę o zmianie standardu treści programu budowy, utrzymania i użytkowania  infrastruktury informacji przestrzennej.

Wszystkie prezentacje przedstawione podczas posiedzenia są dostępne w witrynie Rady IIP w zakładce posiedzenia.