2015

Lista stron

Seminarium szkoleniowe ZSIN

Doświadczenia wynikające z pierwszej części projektu i perspektywy realizacji Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Faza II, to temat przewodni seminarium szkoleniowego dla przedstawicieli Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, które rozpoczęło się 30 listopada w Warszawie. Rzez dwa dni Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodeci Województw oraz Geodeci Powiatowi wymieniają się doświadczeniami z realizacji I fazy projektu oraz dyskutują o zmianach

Czytaj więcej...o artykule Seminarium szkoleniowe ZSIN

Minister Infrastruktury i Budownictwa obejmuje nadzór nad GGK

Dziś, 27 listopada wchodzi w życie ustawa z dnia 19 listopada o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1960). Zgodnie z zapisami minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa sprawuje nadzór nad Głównym Geodetą Kraju. Oznacza to, że obecnie ministrem nadzorującym działania urzędu będzie Andrzej Adamczyk – minister infrastruktury

Czytaj więcej...o artykule Minister Infrastruktury i Budownictwa obejmuje nadzór nad GGK

Ruszyła realizacja projektów POPC

Główny Geodeta Kraju 16 listopada podpisał porozumienia o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - działanie 2.1. Otwiera to formalnie drogę do realizacji trzech projektów, które zostały wybrane w konkursie POPC 17 października br., będą to: Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT), Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza II (ZSIN) oraz Centrum Analiz

Czytaj więcej...o artykule Ruszyła realizacja projektów POPC

Rozporządzenie w sprawie GESUT opublikowane

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1938, 23 listopada zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT . Przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw tj. 8 grudnia br.

Czytaj więcej...o artykule Rozporządzenie w sprawie GESUT opublikowane

Seminarium szkoleniowe dla przedstawicieli SGiK

Główny Geodeta Kraju zaprasza do udziału w seminarium szkoleniowym dla przedstawicieli Służby Geodezyjnej i Kartograficznej poświęconym prezentacji doświadczeń z realizacji projektu ZSIN - Faza I, które odbędzie się w Warszawie w dniach 30 listopada - 1 grudnia 2015 r.

Czytaj więcej...o artykule Seminarium szkoleniowe dla przedstawicieli SGiK

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie egib podpisana

Minister Administracji i Cyfryzacji w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi , 5 listopada br. podpisali rozporządzenie zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Przedstawione w projekcie rozporządzenia propozycje zmian i uzupełnień mają na celu dostosowanie przepisów do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r.

Czytaj więcej...o artykule Nowelizacja rozporządzenia w sprawie egib podpisana

Rozporządzenie w sprawie BDOT500 i mapy zasadniczej podpisane

Minister Administracji i Cyfryzacji, podpisał 2 listopada 2015 r., rozporządzenie w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Rozporządzenie określa zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 oraz organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia tej bazy. Przepisy określają także tryb i standardy techniczne aktualizacji bazy danych.

Czytaj więcej...o artykule Rozporządzenie w sprawie BDOT500 i mapy zasadniczej podpisane

Otwarte posiedzenie Rady IIP

Po raz drugi w Bibliotece Narodwej w Warszawie odbędzie się otwarte posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej działającej przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji. W trakcie posiedzenia zaplanowano trzy sesje, obrady zorganizowane zostały pod hasłem "Zarządzanie danymi przestrzennymi ukierunkowane na użytkownika". Posiedzenie rozpocznie się 4 listopada br. o godzinie 10 w Audytorium im. S. Dembego biblioteki.

Czytaj więcej...o artykule Otwarte posiedzenie Rady IIP

Aktualizacja bazy PRG przez zewnętrzne systemy do prowadzenia EMUiA

Podajemy do publicznej wiadomości treść pisma ws. aktualizacji bazy PRG danymi adresowymi, jakie zostało skierowane przez Głównego Geodety Kraju do gmin korzystających z oprogramowania firmy Geo-System. Szczegółowe informacje znajdą Państwo także na sukcesywnie aktualizowanej stronie EMUiA

Czytaj więcej...o artykule Aktualizacja bazy PRG przez zewnętrzne systemy do prowadzenia EMUiA

Rozporządzenie w sprawie baz GESUT podpisane

Minister Administracji i Cyfryzacji, 21 października br., podpisał rozporządzenie w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT. Rozporządzenie określa zakres informacji gromadzonych w bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu prowadzonej dla obszaru powiatów „Powiatowej bazie GESUT” oraz w bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu prowadzonej dla obszaru kraju „Krajowej bazie GESUT”, a także tryb i standardy tworzenia,

Czytaj więcej...o artykule Rozporządzenie w sprawie baz GESUT podpisane