Narzędzia strony

Grażyna Kierznowska p.o. Zastępcy Głównego Geodety Kraju

Z dniem 18 października 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa, Pan Andrzej Adamczyk, powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Głównego Geodety Kraju p. Grażynie Kierznowskiej – obecnie kierującej Departamentem Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Pani Grażyna Kierznowska jest absolwentem wydziału geodezji Akademii Rolniczo-Techniczej w Olsztynie oraz studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1 i 2.

Przed rozpoczęciem pracy w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii pełniła funkcję  geodety powiatowego w Kraśniku.