Narzędzia strony

Nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej opublikowana

W Dzienniku Ustaw, pod pozycją 1250, 16 sierpnia br. opublikowana została ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 11 sierpnia br. ustawa wprowadza zmiany także w ustawach Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Główne zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym dotyczą wprowadzenia w miejsce ministra właściwego do spraw administracji publicznej określeniem minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz budownictwa”. Zmiany wprowadzone zostały w 28 miejscach i obejmują między innymi delegacje do wydawania rozporządzeń.

Równolegle nowelizacja zmienia ustawę o infrastrukturze informacji przestrzennej czyniąc ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa organem wiodącym w temacie zagospodarowanie  przestrzenne,  rozumiane  jako  zagospodarowanie  terenu,  w  jego  obecnym  lub  przyszłym  wymiarze  funkcjonalnym,  lub  przeznaczenie   społeczno-gospodarcze   terenu,   w   tym mieszkaniowe,  przemysłowe,  handlowe,  rolnicze,  leśne,  wypoczynkowe,  wynikające  z  dokumentów  planistycznych.

31 sierpnia 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja tzw. ustawy działowej, która przekazuje sprawy geodezji i kartografii do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.