Narzędzia strony

Oświadczenie dot. zamówienia BO-ZP.2610.28.2016.KN.ZSIN II. K-GESUT

Poniżej publikujemy treść oświadczenia dot. postępowania: BO-ZP.2610.28.2016.KN.ZSIN II. K-GESUT na dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT.

Szanowni Państwo,

Zamawiający - Główny Urząd Geodezji i Kartografii, oświadcza, że zmiana terminu otwarcia ofert w postępowaniu: BO-ZP.2610.28.2016.KN.ZSIN II. K-GESUT na dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT, spowodowana była faktem, iż od dnia
18 kwietnia 2016 r.
przestały obowiązywać przepisy dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114), a zaczęły obowiązywać nowe przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, które uchyliły dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą klasyczną ”.

Zgodnie z przepisem art. 46 wyżej wskazanej dyrektywy, jeśli zamawiający nie dzielą zamówienia na części, to mają obowiązek wskazać powody takiej decyzji.

W ślad za tym przepisem polski ustawodawca w art. 96 ustawy Pzp nałożył na Zamawiającego obowiązek wskazania w protokole postępowania o udzielenie zamówienia powodów „niedokonania podziału zamówienia na części”.

Powyższe regulacje prawne mają na celu rzeczywiste dopuszczenie do udziału
w postępowaniach  małych i średnich przedsiębiorstw.

Nowy Kierownik Zamawiającego dostrzega konieczność wspierania małych i średnich przedsiębiorstw oraz nie znajduje powodów dla niedzielenia postępowania na części.

Wobec powyższego Zamawiający w dniu 19.10.2016 r. dokonał zmiany treści SIWZ
w zakresie podziału zamówienia na dodatkowe zadania.

W ocenie Zamawiającego powyższe umożliwi udział w postępowaniu większemu gronu Wykonawców, a w konsekwencji zwiększy otwarcie na konkurencję na rynku geodezyjnym.

Przesunięcie terminu otwarcia ofert w zakresie zmian dokonanych w dniu 19.10.2016 r. spowodowane jest dyspozycją art. 12 a ustawy Pzp.

Logotypy POPC, GUGiK oraz fala UE