Narzędzia strony

Otwarte konsultacje Programu realizacji zadań w dziedzinie geodezji i kartografii

Zapraszamy do zapoznania się oraz zgłaszania uwag  do opracowanego w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii „Programu realizacji zadań w dziedzinie geodezji i kartografii na lata 2016-2025”. Program przedstawia koncepcję realizacji zadań publicznych organów SGiK, w ich kształcie ustalonym obecnie obowiązującymi przepisami oraz trendami rozwojowymi dotyczącymi nowych technologii w zakresie geodezji i kartografii.

Główne cele koncentrują się wokół  poprawy jakości i dostępności danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz upowszechnienie wiedzy w zakresie zastosowań e-usług oraz nowych technologii stosowanych w działaniach SGiK.

Poprawa jakości i dostępności zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmuje działania stałego zwiększanie wiarygodności, precyzji lokalizacji oraz potencjału informacyjnego zbiorów danych przestrzennych gromadzonych w pzgik w celu zaspokojenia potrzeb szerokiego grona użytkowników tego zasobu. Warunkiem  osiągnięcia celu jest m.in. zmiana formy obsługi wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych przez organy SGiK, poprzez wykorzystanie możliwości technicznych oraz zastąpienia map i materiałów analogowych (papierowych) pzgik dokumentami elektronicznymi.

Upowszechnienie wiedzy w zakresie zastosowań e-usług pzgik oraz nowych technologii stosowanych w działaniach SGiK to przygotowanie obywateli, przedsiębiorców oraz pracowników organów administracji publicznej, w tym służb inspekcji i straży, do umiejętnego wykorzystywania zbiorów danych przestrzennych pzgik i związanych z nimi e-usług. Pozwoli to na sprawniejszą realizację spraw prywatnych, przedsięwzięć biznesowych i zadań publicznych, w tym zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego.

Proponowane działania obejmują promocję interoperacyjnych e-usług, bazujących na danych przestrzennych pzgik oraz popularyzację wiedzy o tych usługach i ich znaczeniu w życiu każdego obywatela i ogółu społeczeństwa, a także upowszechnianie wiedzy o zmieniających się warunkach technologicznych realizacji zadań w dziedzinie geodezji i kartografii oraz wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych. W przyszłości umożliwi to rozszerzenie zakresu współdziałania pomiędzy organami SGiK, a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych, przy istotnym udziale uczelni kształcących w dziedzinie geodezji, kartografii i geoinformatyki oraz organizacji społeczno-zawodowych.

Dokument zawiera 8 załączników zawierających dodatkowe analizy i zestawienia:

  1. „Kierunki rozwoju współczesnej administracji, oddziaływujące na sposób realizacji zadań w dziedzinie geodezji i kartografii”.
  2. „Charakterystyka zbiorów danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.
  3. „Trendy rozwoju technicznego i technologicznego wpływające na sposób wykonywania zadań w dziedzinie geodezji i kartografii oraz realizację prac  geodezyjnych i prac kartograficznych (synteza)”.
  4. „Powiązania celów i działań zawartych w Programie z zadaniami SGiK oraz zbiorami pzgik”.
  5. „Zestawienie projektów wspomagających realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii wykonanych w okresie 2008-2015 oraz planowanych do realizacji w latach 2016-2025”.
  6. „Powiązania merytoryczne celów projektu i działań ze źródłami finansowania”.
  7. „Szczegółowe zestawienie prognozowanych nakładów na realizację Programu”.
  8. „Usługi danych przestrzennych (e-usługi) niezbędne do wprowadzenia dla osiągnięcia celów Programu”

Całość jest dostępna w pliku (PDF) zamieszczonym poniżej tekstu.

Uwagi w formie pisemnej, zawierające dane kontaktowe (min. imię i nazwisko autora, adres poczty elektronicznej) proszę kierować na adres adolf.jankowski@gugik.gov.pl do dnia 29 lutego br.