Narzędzia strony

Zmiany w Pgik wprowadzone ustawą o wspieraniu rozwoju sieci telekomunikacyjnych

Z dniem 1 lipca 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 903). Jej treścią są między innymi przepisy zmieniające ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Nowe regulacje prawne z zakresu geodezji i kartografii, dotyczą:

  • procesu koordynacji sieci uzbrojenia terenu,
  • zasad współdziałania podmiotów, które władają sieciami uzbrojenia terenu, ze starostami w procesie zakładania geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  • opłat pobieranych z tytułu udostępniania materiałów zasobu.

Należy zwrócić uwagę na nowe wymagania dotyczące liczby egzemplarzy planów sytuacyjnych załączanych do wniosku o przeprowadzenie narady koordynacyjnej, a także na nowe uprawnienia projektantów w procesach opracowania planu sytuacyjnego oraz koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Znowelizowane przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego rozszerzają listę podmiotów, które są uprawnione do żądania udostępnienia im zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków zawierających dane osobowe, a także wypisów z rejestru gruntów zawierających takie dane, w tym wypisów uproszczonych, o operatorów sieci, w rozumieniu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Efektem dokonanej nowelizacji jest także doprecyzowanie istniejących przepisów prawa.

Treść całej ustawy dostępna jest poniżej.