Narzędzia strony

Spotkanie GGK z Lokalnymi Stowarzyszeniami Geodezyjnymi

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przedstawiciele blisko dwudziestu lokalnych stowarzyszeń geodezyjnych:  przedstawiali swoje uwagi do przepisów i rozwiązań obowiązujących w geodezji i kartografii. Aleksandra Jabłonowska - p.o. Głównego Geodety Kraju, Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego oraz  Grażyna Kierznowska – p.o. Zastępcy Głównego Geodety Kraju, Dyrektor   Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wysłuchały postulatów dotyczących zmian w zakresie weryfikacji dokumentacji przekazywanej do zasobu.

W kilkugodzinnej dyskusji wzięli udział przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń z Piotrkowa Trybunalskiego, Andrychowa, Bełchatowa, Chełma, Radomska, Wołomina, Kartuz, Olkusza, Wągrowca, Włoszczowej, Biłgoraja, Włocławka, Szczecinka, Wołomina, Zamościa, Staszowa, Tomaszowa Mazowieckiego, Opoczna oraz Tomaszowa Lubelskiego. W spotkaniu wziął także udział przedstawiciel krakowskiego stowarzyszenia Biegłych Sądowych.

Wagę zgłaszanych postulatów podkreślała Aleksandra Jabłonowska – To pierwsze spotkanie, liczę że będą kolejne. Zasady współpracy pomiędzy organami przedstawiała p.o. Zastępcy Głównego Geodety Kraju. – Poruszane zagadnienia znajdą się w programie najbliższego spotkania z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

W piśmie Pomorskiego Stowarzyszenia Geodetów przekazanym do p.o. Głównego Geodety Kraju Aleksandry Jabłonowskiej znalazły się następujące.

  1. Ograniczenie zakresu kontroli/weryfikacji dokumentacji przekazywanej do zasobu. Weryfikacja powinna być przeprowadzana tylko pod kątem możliwości aktualizacji  baz powiatowych (sprawdzenie kompletności dokumentacji) przy jednoczesnym realnym egzekwowaniu odpowiedzialności geodety uprawnionego jako autora dokumentacji (kontrola prowadzona przez WINGiK w zakresie legalności, rzetelności i poprawności pod względem technicznym). W przypadku wykrycia naruszeń realne konsekwencje karne i zawodowe;
  2. Odstąpienie od wymagania wniosków właścicieli o zmianę w EGiB przy złożeniu operatu geodezyjnego i przywrócenie możliwości aktualizacji EGiB z urzędu jako  czynność materialno-techniczną w oparciu o dokumentację przyjętą do pzgik (obecnie jest to problem dla urzędów i geodetów). Często nie ujawnia się stanów faktycznych gdyż nie ma wniosku zainteresowanej strony co jest sprzeczne  z zasadniczym celem EGiB i wymusza prowadzenie wielu postępowań administracyjnych dotyczących aktualizacji EGiB (zatraca się jej faktyczną aktualność);
  3. Przywrócenie ryczałtu w zakresie opłat za czynności przy obsłudze zgłoszeń prac geodezyjnych oraz likwidacja licencji na materiały wykorzystywane przy zgłoszonych pracach geodezyjnych. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że powoduje to wydłużenie czasu udostępnienia niezbędnych materiałów geodecie;
  4. Ograniczenie dostępu do materiałów zasobu dla interesantów (nie dotyczy to obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych). Materiały z zasobu powinny być udostępniane pośrednio, tylko w formie map, które tworzone są w oparciu o dane źródłowe (mapa jest zarówno pochodną jak i częścią zasobu);
  5. Likwidacja obowiązku zgłaszania tyczenia obiektów budowlanych. Wyniki tej pracy przekazywane do pzgik nie wnoszą niczego nowego. Następuje wręcz dublowanie informacji ponieważ budynki projektowane ujawniane są w EGiB na podstawie dokumentacji architektoniczno-budowlanej;
  6. Konieczna jest jednoznaczna interpretacja przepisów wobec czego postulujemy organizowanie przez GUGiK/WINGiK szkoleń dla administracji geodezyjnej i wykonawców prac geodezyjnych.

Poszczególne zagadnienia po omówieniu w trakcie spotkań z przedstawicielami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej będą przedmiotem dalszych prac w mniejszych grupach. Celem spotkań będzie wypracowanie uzgodnionych z całym środowiskiem geodezyjnym  rozwiązań. O kolejnych pracach będziemy informować na stronie urzędu.