Narzędzia strony

Spotkanie organów nadzoru SGiK

W dniach 30 czerwca - 1 lipca 2016 r. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii odbyła się narada techniczna Głównego Geodety Kraju z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele merytorycznych departamentów urzędów.

W trakcie spotkania omówiono następujące zagadnienia:

  • Podsumowanie wyników kontroli organów administracji geodezyjnej  i kartograficznej, przeprowadzonych w roku 2015 przez Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,
  • Prezentacja zadań dotyczących ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
  • Powszechne problemy oraz nietypowe zagadnienia na gruncie orzecznictwa administracyjnego Głównego Geodety Kraju oraz postępowań dotyczących skarg na wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
  • Dostosowanie danych do wymagań ZSIN - projekty ZSIN faza l i ZSIN faza II, budowa i rozwój systemu ZSIN - projekty ZSIN faza l i ZSIN faza II,
  • Współpraca organów SGiK w zakresie realizacji Projektu K-GESUT. Stan cyfryzacji powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie MZ, GESUT i BDOT500,
  • Plany opracowań danych wysokościowych i 3D w projekcie CAPAP - obszary i ogólna koncepcja 3D,
  • Omówienie prac prowadzonych przez GGK i marszałków województw w zakresie aktualizacji BDOT10k, prezentacja planu wydawniczego cyfrowych map topograficznych Polski na 2016 r. i założeń planu na 2017 r.,
  • Postępowania dyscyplinarne z tytułu odpowiedzialności zawodowej geodetów uprawnionych, prowadzone w roku 2015,
  • Kodeks postępowania administracyjnego – wybrane zagadnienia, System PZGiK - stan wdrożenia przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej.

W trakcie podsumowania narady Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski podziękował Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Marianowi Brożynie za wieloletnią pracę na rzecz służby geodezyjnej i kartograficznej. Zapowiedział także organizację warsztatów dla przedstawicieli służby z zakresu orzecznictwa oraz funkcjonowania ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.