Narzędzia strony

Tekst jednolity Pgik opublikowany

W Dzienniku Ustaw z dnia 6 października 2016 r. pod pozycją poz. 1629 opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu z 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Obwieszczenie uwzględnia zmiany wprowadzane w ustawie po dniu 18 marca 2015 roku.

W stosunku do tekstu jednolitego opublikowanego w ubiegłym roku w tekście uwzględniono zmiany wprowadzone w ustawach:

  • z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. poz. 831)
  • z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1137),z
  • z 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2281),
  • z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65),]
  • z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. poz. 352),
  • z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. poz. 585),
  • z 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 903),
  • z dnia 7 lipca 2016 r o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1250).

Tekst jednolity jest dostępny w dziale Prawo.