Narzędzia strony

Wspólnie dostosują bazy danych

Jak sprawnie realizować  zadania w ramach umowy na „Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT” w ramach projektów K-GESUT oraz ZSIN Faza II dyskutowano z wykonawcami oraz przedstawicielami powiatów, na obszarze których realizowane będą prace.

W pierwszym dniu, 5 grudnia br. zasady weryfikacji procesu realizacji umowy zostały omówione z wykonawcami. Wprowadzając do dyskusji pracownicy urzędu przypomnieli główne założenia realizowanych projektów. Odrębne prezentacje poświęcono metodom pozyskiwania danych.

Spotkanie z przedstawicielami organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej odbyło się 6 grudnia br. Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, przedstawiciele starostw powiatowych,  na obszarze  których realizowane są prace oraz członkowie zespołów projektowych omówili zasady współpracy w ramach umowy.

Głównym celem realizowanego zadania jest zasilenie Centralnego repozytorium ZSIN oraz ich sukcesywna aktualizacja i przesyłanie zawiadomień. W przypadku Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu wynikiem prac będzie powstanie inicjalnej bazy GESUT oraz przeprowadzenie uzgodnień z gestorami sieci.