Narzędzia strony

GUGiK przekaże nieodpłatnie „Atlasy świata dla niewidomych i słabowidzących”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomych (15 października) Główny Urząd Geodezji i Kartografii przekaże nieodpłatnie „Atlasy świata dla niewidomych i słabowidzących” zainteresowanym szkołom, ośrodkom szkolno-wychowawczym, fundacjom lub innym instytucjom wspomagającym naukę i rehabilitację osób niewidomych i słabowidzących.

„Atlas świata dla niewidomych i słabowidzących” składa się z zebranych w teczce plansz z 38 mapami podzielonymi na dwie części tematyczne stanowiące tomy. Do zestawu dołączono płytę CD zawierającą opisy wszystkich map, metodykę ich czytania oraz inne informacje przydatne dla użytkowników. Część pierwsza Atlasu jest poświęcona zagadnieniom przyrodniczym oraz społeczno-gospodarczym w ujęciu globalnym. Składają się na nią 23 mapy w skali 1:90 000 000. Na pierwszych 12 planszach tej części przedstawiono zagadnienia przyrodnicze, a na kolejnych 11 problematykę społeczno-gospodarczą. Część druga to przegląd regionów, na który składa się 15 map przedstawiających rzeźbę terenu oraz podział polityczny kontynentów. Zastosowano skale od 1:10 000 000 do 1:40 000 000.

Założenia do ostatniego wydania tyflologicznego atlasu świata zostały zaakceptowane przez Polski Związek Niewidomych oraz pedagogów uczących młodzież niewidomą i słabowidzącą. Nad poprawnością i czytelnością map czuwał powołany przy Głównym Geodecie Kraju Zespół Konsultacyjny do spraw opracowania „Atlasu świata dla niewidomych i słabowidzących”. W skład Zespołu wchodzili między innymi reprezentanci Polskiego Związku Niewidomych, nauczyciele geografii i orientacji przestrzennej w szkołach dla niewidomych oraz tyflograficzni  i kartograficzni konsultanci. Zadaniem ekspertów było zapewnienie czytelności map z zachowaniem zasady: „to samo dla widzących i niewidzących”. Dlatego używane w atlasie symbole, skróty nazw i klucze znaków są identyczne w piśmie Braille’a i druku barwnym. Podczas opracowywania najnowszej publikacji skorzystano z doświadczeń, rozwiązań merytorycznych i sprawdzonych metod prezentacji graficznej oraz wprowadzono innowacyjne rozwiązania tyflokartograficzne.

Atlas zdobył 3 nagrody – dwie krajowe przyznane przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich oraz jedną międzynarodową podczas konferencji Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej w Dreźnie. Główny Urząd Geodezji i Kartografii od ponad 30 lat opracowuje i publikuje mapy specjalne przeznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących.Instytucje zajmujące się nauką i rehabilitacją osób niewidomych i słabowidzących mogą zwracać się do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii o nieodpłatne przekazanie „Atlasu świata dla niewidomych i słabowidzących”.

 


Kontakt dla mediów:

tel. 22 56 31 330, 22 56 31 337, 603 111 499

e-mail: jolanta.cholewinska@gugik.gov.pl , julia.kurpiewska@gugik.gov.pl