Narzędzia strony

Wizyta przedstawicieli Państwowej Służby Ukrainy ds. Geodezji, Kartografii i Katastru w GUGiK

20 kwietnia br. w siedzibie GUGiK odbyło się pierwsze spotkanie podgrupy ds. współpracy w zakresie informacji geoprzestrzennej działającej w ramach Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej.
Ze strony ukraińskiej w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Państwowej Służby Ukrainy ds. Geodezji, Kartografii i Katastru, obradom przewodniczyła Grażyna Kierznowska, p.o. Główny Geodeta Kraju.

Podczas posiedzenia podpisano memorandum o współpracy naukowej i technicznej w dziedzinie geodezji i kartografii, omówiono dokument ramowy określający podstawowe zadania, skład i organizację wspólnej pracy. Ponadto ustalono cztery najważniejsze obszary współpracy pomiędzy jednostkami służby geodezyjnej i kartograficznej: w zakresie utrzymania i rozwoju sieci geodezyjnej, topograficznej bazy danych, bazowych stacji GNSS oraz tworzenia Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych.
Kolejnego dnia przedstawiciele Ukrainy i Polski wzięli udział w VI posiedzeniu Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej, na którym przedstawili najważniejsze kwestie poruszane podczas posiedzenia podgrupy ds. współpracy w zakresie informacji geoprzestrzennej. Obradom współprzewodniczyli ze strony polskiej wicepremier Mateusz Morawiecki, a ze strony ukraińskiej – pierwszy wicepremier, minister rozwoju ekonomicznego i handlu Ukrainy Stepan Kubiw.