Narzędzia strony

10.07.2018 -- Powołanie Zespołu do Oceny Regulacji Prawnych Związanych z Funkcjonowaniem Ewidencji Gruntów i Budynków

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski powołał  Zespół do Oceny Regulacji Prawnych Związanych z  Funkcjonowaniem Ewidencji Gruntów i Budynków, który ma przeanalizować aktualne otoczenie prawne i  zdiagnozować przyczyny przedłużające proces informatyzacji zasobów ewidencji gruntów i budynków oraz przedstawić zalecenia do dalszych działań.

W skład Zespołu do Oceny Regulacji Prawnych

Związanych z  Funkcjonowaniem Ewidencji Gruntów i Budynków wchodzą:

Paweł Hanus - Przewodniczący;

Rafał Władziński – Zastępca przewodniczącego;

Renata Piłat – Sekretarz;

Członkowie:

Dorota Pawłowska - Baszak,

Andrzej Bielasty,

Krzysztof Borys,

Wojciech Dyakowski,

Dariusz Felcenloben,

Karol Kaim,

Karol Koss,

Tadeusz Lasota,

Jacek Łaguz,

Robert Łuczyński,

Dariusz Maślany,

Alicja Meusz,

Ludmiła Pietrzak,

Paweł Pręcikowski,

Mirosław Puzia,

Jan Schnerch,

Jarosław Wesołowski,

Jarosław Zembrzuski.

W związku z przedłużającym się procesem informatyzacji zasobów ewidencji gruntów i budynków zachodzi pilna potrzeba przeanalizowania aktualnego otoczenia prawnego w celu zdiagnozowania przyczyn takiego stanu rzeczy i wypracowania ewentualnych zaleceń co do dalszych działań, w wyniku których proces informatyzacji zostanie skutecznie zakończony.