Narzędzia strony

100. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, 21 marca 2018 r., odbyło się jubileuszowe 100. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W spotkaniu uczestniczył p.o. Głównego Geodety Kraju Marcin Wójtowicz.

100. obrady otworzyła Przewodnicząca Komisji - Pani prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska, witając wszystkich zebranych w tym szczególnym dla Komisji dniu. W imieniu GUGiK p.o. Głównego Geodety Kraju Marcin Wójtowicz podziękował członkom Komisji za dotychczasową owocną współpracę oraz podkreślił znaczenie działalności Komisji przyczyniającej się do uporządkowania i ujednolicenia nazewnictwa geograficznego. Zwrócił także uwagę na rolę, jaką pełni standaryzacja nazewnictwa geograficznego, która poprzez określenie poprawności zapisu i zasad stosowania nazw, a także jednoznaczności ich identyfikacji ma szczególne znaczenie informacyjne. Tym bardziej, że nazwy geograficzne, obok znaków kartograficznych, są niezbędnym elementem treści każdej mapy.

Kolejnym punktem jubileuszowego spotkania były dwa wystąpienia okolicznościowe. Pierwsze, wygłoszone przez Przewodniczącą Komisji prof. dr hab. Ewę Wolnicz-Pawłowską, stanowiło historyczne ujęcie zarówno zagadnień związanych z początkiem prac nad standaryzacją nazewnictwa geograficznego w Polsce od czasów przedwojennych, jak i działalności samej Komisji. Drugie natomiast wystąpienie, wygłoszone przez Wiceprzewodniczącego Komisji Macieja Zycha, miało charakter bardziej statystyczny - podsumowujący prace i osiągnięcia Komisji w ostatnich kilkudziesięciu latach. Szczególną uwagę autor zwrócił na urzędowy charakter pracy Komisji, która zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej opracowuje urzędowe wykazy polskich nazw państw, terytoriów niesamodzielnych, jednostek administracyjnych, miejscowości, obiektów fizjograficznych oraz innych obiektów geograficznych położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas prezentacji osiągnięć Komisji uczestnikom spotkania zostały przybliżone także plany na przyszłość, do których należą m.in.: kontynuowanie prac nad nowymi wydaniami „Urzędowego wykazu nazw państw i terytoriów niesamodzielnych” oraz „Urzędowego wykazu polskich nazw geograficznych świata”, opracowanie zasad latynizacji nazw geograficznych dla języków posługujących się niełacińskimi systemami pisma, opracowanie wykazów obcojęzycznych form nazw ważniejszych obiektów geograficznych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także kontynuowanie działalności Komisji na forum międzynarodowym, w tym w Grupie Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych (UNGEGN).Więcej informacji na temat historii działalności Komisji, a także bieżącej jej pracy można znaleźć na stronie internetowej pod adresem

http://ksng.gugik.gov.pl/