Narzędzia strony

05.07.2018 -- Dwa nowe zespoły powołane przez Głównego Geodetę Kraju

Zespół do zadań związanych z rozwojem baz zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu oraz Zespół do spraw związanych ze wspomaganiem prowadzenia numeracji adresowej i udostępniania danych adresowych w infrastrukturze informacji przestrzennej - to dwa nowe gremia powołane przez Głównego Geodetę Kraju Waldemara Izdebskiego.

W skład Zespołu do zadań związanych z rozwojem baz zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu wchodzą:

Piotr Woźniak - Przewodniczący;

Adam Andrzejewski – Zastępca Przewodniczącego;

Michał Klusek - Sekretarz;

           

Członkowie:

Monika Michalak,

Ryszard Bojarski,

Anna Bober,

Mariusz Maciak

Krystian Pyka,

Zdzisław Kurczyński,

Krzysztof Bakuła,

Jacek Siedlik,

Jacek Uchański,

Mirosław Guzik,

Marta Sieczkiewicz,

Jacek Jarząbek,

Jakub Krawczyk.

Celem Zespołu jest opracowywanie nowych standardów i wytycznych produkcji opracowań fotogrametrycznych, jako odpowiedź na postępujący rozwój technologiczny oraz ewaluację potrzeb użytkowników tych opracowań, w tym w szczególności przygotowanie założeń do nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz. U. 2011 nr 263 poz. 1571).

W skład Zespołu do spraw związanych ze wspomaganiem prowadzenia numeracji adresowej i udostępniania danych adresowych w infrastrukturze informacji przestrzennej wchodzą:

 

Rafał Władziński - Przewodniczący;

Zbigniew Malinowski – Zastępca Przewodniczącego;

Marcin Leończyk - Sekretarz;

Członkowie:

Mirosław Bartos,

Tomasz Giętkowski,

Marcin Grudzień,

Natalia Kowalska,

Damian Krysian,

Krzysztof Luszowiecki,

Agata Miazga,

Marcin Nejman,

Łukasz Olek,

Sebastian Podlasek,

Jarosław Wesołowski,

Kajetan Wojsyk,

Joanna Zalewska.

Powodem powołania Zespołu jest wsparcie Głównego Geodety Kraju przy realizacji jego zadań ustawowych określonych w art. 7a ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Celem Zespołu jest podjęcie działań mających na celu wspomaganie prowadzenia numeracji adresowej i udostępniania danych adresowych w infrastrukturze informacji przestrzennej.