Narzędzia strony

24.05.2018 -- RODO - Wypełnienie obowiązku informacyjnego

25 maja 2018 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

W związku z tym informujemy Państwa, że Główny Urząd Geodezji i Kartografii będzie przetwarzał dane zgodnie z ww. Rozporządzeniem.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

 Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju obejmującego swym zasięgiem cały obszar kraju mogą być przetwarzane w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii Państwa dane osobowe. 

W związku z powyższym informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Geodeta Kraju z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa;

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 22 56 31 438, e-mail: iod@gugik.gov.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w zbiorach danych, celach oraz na podstawach prawnych wskazanych w Rejestrze zbiorów danych publikowanym pod adresem http://www.gugik.gov.pl/bip/rejestr-zbiorow-danych-osobowych;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem oraz odbiorcy wskazani w ww. Rejestrze zbiorów danych osobowych;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

6. Planowany okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane, to okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania w odniesieniu do zbiorów danych wskazanych w ww. Rejestrze zbiorów danych;

7. Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

8. W przypadku przetwarzania danych osobowych w zbiorach danych zawartych w ww. Rejestrze zbiorów danych, na które wyrażona została przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10. W zależności od zbioru danych osobowych, zawartych w ww. Rejestrze zbiorów danych, w którym są przetwarzane Państwa dane ich podawanie jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa lub umowy;

11. Pani, Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.