Spotkanie służby geodezyjnej województwa lubelskiego

Główny Geodeta Kraju Grażyna Kierznowska 5 marca 2018 r. spotkała się ze służbą geodezyjną województwa lubelskiego. Gospodarzem był WINGiK Województwa Lubelskiego Marek Kłopotek. To pierwsze z cyklu spotkań organizowanych w regionach, podczas których będą omawiane bieżące zagadnienia nurtujące środowisko.

Podczas spotkania Główny Geodeta Kraju Grażyna Kierznowska prezentowała Procedurę weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Natomiast Szymon Rymsza z GUGiK mówił o:

  • Etapach formalnych i technicznych włączenia do ZSIN
  • Kontrolach i komunikacji ze ZSIN
  • Narzędziach wspomagających poprawę błędów
  • Standardowych typach błędów w bazach EGiB
  • Kompletności przekazania baz ewidencji gruntów i budynków z województwa lubelskiego

A Wiesław Szymański z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii omawiał:

  • Ogólne zasady wykorzystania materiałów źródłowych PZGiK w celu określenia współrzędnych punktów granicznych
  • Podstawowe zasady ustalania granic z zastosowaniem zobrazowań lotniczych, satelitarnych lub ortofotomap
  • Podstawowe zasady postępowania przez podmioty zaangażowane w prace modernizacyjne