Narzędzia strony

06.08.2020 -- Druga część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji

Publikujemy drugą część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji poświęconej nowelizacji Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego. Ze względu na udział w wideokonferencji blisko 1800 osób nie wszyscy mieli możliwość zadania ich osobiście, dlatego większość pytań przekazano pisemnie i teraz będziemy na nie odpowiadać.

Dzisiaj publikujemy odpowiedzi na 10 kolejnych pytań, a pozostałe będziemy zamieszczać sukcesywnie.

 11.       Paweł Gurba 12:33 W skład operatu technicznego zgodnie z nowym brzmieniem Rozporządzenia z 2011r w sprawie standardów technicznych... nie ma wymienionej mapy do celów prawnych. Jak będziemy taką mapę weryfikować przed przystawieniem klauzuli ?

W aktualnej wersji projektu rozporządzenia w sprawie standardów kopia mapy do celów prawnych wchodzi w skład operatu technicznego.

12.       Krystyna Wesoła 11:19 Czy po 31 lipca geodeta może poświadczać klauzulą również  mapy prawne?

Nie, geodeta nie może składać oświadczeń odnośnie mapy do celów prawnych ani na podstawie ustawy Tarcza 4.0 (obowiązującej od 24 czerwca 2020 r), ani na podstawie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficznego (obowiązującej od 31 lipca 2020 r.). Składanie oświadczeń jest możliwe tylko w przypadku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych i sporządzenia mapy do celów projektowych.

13.       JST078UEBaran 12:35 Co będzie z dzierżawami uwidocznionymi w EGiB ?

Od 31 lipca 2020 r. nie ma podstaw prawnych do wprowadzania dzierżaw w ewidencji gruntów i budynków. Dzierżawy wprowadzone przez 31 lipca 2020 r. pozostają w ewidencji, jako informacje archiwalne, które będą widoczne w zaświadczeniach wystawianych na dzień przed 31 lipca 2020 r.

14.       Michał 11:19 Co z uwierzytelnieniem map do celów prawnych? Wykonawca może sobie sam to oklauzulować?

Nie, geodeta nie może składać oświadczeń odnośnie mapy do celów prawnych ani na podstawie ustawy Tarcza 4.0 (obowiązującej od 24 czerwca 2020 r), ani na podstawie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficznego (obowiązującej od 31 lipca 2020 r.). Składanie oświadczeń jest możliwe tylko w przypadku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych i sporządzenia mapy do celów projektowych.

15.       Anonymous Attendee 11:20 Czy w ramach przygotowania materiałów dla Wykonawców prac w kwocie ryczałtowej znajduje się dostęp do wszystkich niezbędnych danych, umożliwiających wykonanie celu pracy? Czy dane osobowe również mają być udostępniane do prac w ramach opłaty ryczałtowej?

Tak, w ramach ryczałtu wykonawca otrzymuje wszystkie dane i materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczące obszaru wskazanego w zgłoszeniu prac, które są pomocne w realizacji zgłoszonych prac geodezyjnych, bez względu na charakter tych danych.

16.       Agnieszka Tosiek 11:19 Czy uwierzytelnianie przez geodetę dokumentów(map) może odbyć się po zaewidencjonowaniu operatu przez ośrodek ?czy jak dobrze zrozumiałam już po złożeniu do kontroli?

Jeśli mówimy o uwierzytelnieniu przez geodetę dokumentów (map), to trzeba mieć na myśli oświadczenie równoważne uwierzytelnieniu, które wykonawca prac geodezyjnych może złożyć na podstawie art. 15zzzia ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dodany ustawą z dnia 19.06.2020 tzw. Tarcza 4.0, która weszła w życie w dniu 24.06.2020 r.).

Z powyższego przepisu wynika, że dla prac geodezyjnych dotyczących inwentaryzacji powykonawczej lub sporządzenia mapy do celów projektowych, po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji wykonawca może na dokumentach przeznaczonych dla zamawiającego umieścić oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej jest równoważne z uwierzytelnieniem dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Szczegółowe uregulowania dotyczące oświadczenia zawarte są w art. 15zzzia ust 3, 4 i 5 wymienionej wyżej ustawy.

Usankcjonowaniem możliwości wykorzystania tak poświadczonych materiałów w procesie budowlanym jest art. 31zy11 ustawy z 2 marca 2020 r, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w którym zapisano, "W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 dopuszcza się wykorzystywanie w procesie budowlanym map do celów projektowych oraz map zawierających wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych oświadczeniem, złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o pozytywnym wyniku weryfikacji tych map przez właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej".

17.       Piotr Radoła 12:45 Czy umowy dzierżawy ujawnione przed 31 lipca br nadal muszą być ujawnione w egib czy można je wykreślić z egib

Od 31 lipca 2020 r. nie ma podstaw prawnych do wprowadzania dzierżaw w ewidencji gruntów i budynków. Dzierżawy wprowadzone przez 31 lipca 2020 r. pozostają w ewidencji, jako informacje archiwalne, które będą widoczne w zaświadczeniach wystawianych na dzień przed 31 lipca 2020 r.

18.       Jakub Kuśnierz W jaki sposób ma postępować Starosta gdy wykryje, że Wykonawca oświadczył nie prawdę na mapie do celów projektowych? Czy Starosta może w ogóle ingerować i ewentualnie gdzie/komu to zgłaszać?

W zależności od tego, czego dotyczy przedmiot fałszywego oświadczenia, odpowiednio wykonawca podlega odpowiedzialności karnej natomiast kierownik prac geodezyjnych podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej (co nie wyłącza poniesienia również odpowiedzialności karnej). Zgodnie z art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego, każdy kto dowiedział się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.

19.        83962969991 Art. 9 ust. 4 Projektu Rozporządzenia o standardach mówi o pomiarze kontrolnym na NAJBLIŻSZYM punkcie osnowy geodezyjnej. Co w przypadku gdy geodeta nie skorzysta z najbliższego punktu osnowy a weryfikator zauważy, że istnieją punkty osnowy położone bliżej obszaru podlegającego pomiarowi?

Zapis § 9 ust. 4 projektowanego rozporządzenia został przeredagowany i nie narzuca wymogu wykonania pomiaru kontrolnego na najbliższym punkcie osnowy geodezyjnej. Projekt przewiduje, że do pomiaru kontrolnego można wykorzystać punkt osnowy geodezyjnej, punkt osnowy pomiarowej lub jednoznacznie zidentyfikowany punkt szczegółu terenowego I grupy w odległości nie większej niż 7 km od punktów będących przedmiotem pomiaru

20.        Jadwiga Więcek Witam, mam pytanie odnośnie zarejestrowanych już w ewidencji umów dzierżawy. Nowe nie będą już wprowadzane, a co z tymi które są już uwidocznione w ewidencji?

Od 31 lipca 2020 r. nie ma podstaw prawnych do wprowadzania dzierżaw w ewidencji gruntów i budynków. Dzierżawy wprowadzone przez 31 lipca 2020 r. pozostają w ewidencji, jako informacje archiwalne, które będą widoczne w zaświadczeniach wystawianych na dzień przed 31 lipca 2020 r.