Narzędzia strony

10.08.2020 -- Piąta część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji

Publikujemy piątą część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji poświęconej nowelizacji Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego. Ze względu na udział w wideokonferencji blisko 1800 osób nie wszyscy mieli możliwość zadania ich osobiście, dlatego większość pytań przekazano pisemnie i teraz będziemy na nie odpowiadać. Publikujemy odpowiedzi na 10 kolejnych pytań, a pozostałe będziemy zamieszczać sukcesywnie.

41.  Krzysztof Szwaja 09:40 Jak należy postępować z umowami dzierżawy, które nie zostały wprowadzone do 30.07.2020 r. Czy należy odmawiać w formie decyzji?

Uchylenie art. 20 ust. 2 pkt 6 Pgik, przy braku rozstrzygnięcia przejściowego nakazującego stosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji przepisów dotychczasowych powoduje, że po 30 lipca 2020 r. nie ma podstaw do wydawania decyzji o ujawnianiu w egib umów dzierżawy. Postępowania wszczęte wnioskami o ujawnienie w egib umów dzierżawy będą musiały zostać umorzone. O braku możliwości ujawnienia umowy dzierżawy w egib wnioskodawca dowie się z postanowienia o umorzeniu postępowania.

42.  Jolanta Walerych 11:04 Mam pytanie odnośnie dzierżaw. Co zrobić w przypadku gdy umowy dzierżaw do starosty wpłynęły przed 31.07 a nie zostały jeszcze ujawnione? Czy należy je wprowadzić, gdyż wpłynęły w okresie obowiązywania przepisów starej ustawy Pgik, czy też informować wnioskodawcę, że dane te już nie są elementem egib i nie będą już ujawnione.

Odpowiedź jak w pytaniu 41.

43.  Maciej Iwaszkiewicz 10:18 Czy od dzisiaj w trybie czynności materialno-techniocznej wprowadzamy do bazy EGiB operaty przyjęte do pzgik przed 31 lipca 2020 (np. podziały terenów rolnych)

Od 31 lipca 2020 r. organ ma obowiązek aktualizować, w drodze czynności materialno-technicznej, informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 24 ust. 2b pkt 1 lit h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.). Żaden przepis nie ogranicza stosowania wyżej przywołanej normy ze względu na moment, w którym nastąpiło przyjęcie dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

44.  Iwona Urbanowicz - Powiat Nidzicki 11:21 Czy odnośnie wprowadzenia do ewidencji gruntów i budynków zmian wynikających z posiadanych juz dokumentów geodezyjnych (brak wniosku)  stosujemy przepisy aktualnej ustawy czyli wprowadzamy zmiany w trybie czynności materialno-technicznej ?

Odpowiedź jak w pytaniu 43.

45.  Aleksandra Na jakiej podstawie Główny Geodeta stoi na stanowisku, że operaty przyjęte do zasobu przed 31.07.2020 r. wymagają wniosku właściwego podmiotu, skoro ustawa nie zawiera przepisów przejścowych? Według mnie, od dziś nie ma przepisu wg którego można wymagać wniosku na wprowadzenie w egib zmiany na podstawie operatu.

Nie ma takiego stanowiska. Wspomniane stanowisko pojawiło się omyłkowo w odpowiedzi na pytanie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego i zostało już sprostowane. Jest tak jak Pani twierdzi, co zawarte jest w odpowiedzi na pytanie 43.

46.  Jolanta Stemplewska 12:28 Czy można stosować przepisy PGiK dotyczące rejestracji umów dzierżawy, aktualizacji bazy danych EGiB na podstawie dokumentacji geodezyjnej (bez wniosku), bez zaktualizowanego "rozporządzenia w sprawie egib"? Kiedy będzie ogłoszone to rozporządzenie?

Odpowiedź w sprawie dzierżaw zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 41, natomiast na drugą cześć pytania w odpowiedzi na pytanie 43. Rozporządzenie ws. EGiB powinno być do końca 2020r.

47.  Joanna Przybylska 12:29 Składam propozycję: Czy GUGiK mógłby zorganizować taką konferencję jak dzisiaj po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie standardów?

Oczywiście, że będzie taka konferencja.

48.  Mariola Gilska 12:35 Kiedy pojawi się rozporządzenie w sprawie egib

Rozporządzenie ws. EGiB powinno być do końca 2020 r.

49.  Tomasz Lis  Czy praca geodezyjna może mieć kilka obszarów nieprzylegających do siebie? (w rozporządzeniu dotyczącym wzoru zgłoszenia jest mowa wyłącznie o przyleganiu działek w przypadku wskazania zakresu pracy poprzez wskazanie działek)

Nie, nie ma takiej możliwości. Zgodnie z pkt 1a załącznika do ustawy Pgik, „zakres wykonywanych prac geodezyjnych określa się za pomocą zamkniętego poligonu (wielokąta), którego powierzchnia jest większa od zera”. W związku z tym brak jest możliwości wskazania kilku lokalizacji. Jest to działanie niezgodne z prawem.

50.  Mariusz Dyl 12:36 PINB twierdzi że może odbierać budynki na podstawie map bez klauzuli-poświadczenia.

Nie powinien tego robić, ponieważ na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane, do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Natomiast z cytowanego powyżej art. 2 pkt 7b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wynika, że geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych rozumiana jest jako wykonanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki tych pomiarów, w tym mapę opatrzoną, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1, w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.