Narzędzia strony

11.08.2020 -- Dwunasta część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji

Publikujemy dwunastą część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji poświęconej nowelizacji Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego. Ze względu na udział w wideokonferencji blisko 1800 osób nie wszyscy mieli możliwość zadania ich osobiście, dlatego większość pytań przekazano pisemnie i teraz będziemy na nie odpowiadać. Publikujemy odpowiedzi na 10 kolejnych pytań, a pozostałe będziemy zamieszczać sukcesywnie.

111.                Łukasz Hasik 11:19 Czy w opłacie ryczałtowej dla MDCP znajdą się również dane osobowe (wraz z adresami) wszystkich właścicieli nieruchomości znajdujących się w zakresie opracowania.    ??

Organ udostępnia aktualne i archiwalne dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, niezbędne dla prawidłowego merytorycznie, sprawnego i optymalnego ekonomicznie wykonywania zadań przez wykonawców prac geodezyjnych.

"Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac, udostępnia kopie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej materiałami zasobu, dotyczących danego zgłoszenia prac niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty..." (art. 12 ust. 3).

Materiały zasobu, co do zasady mogą zawierać także dane osobowe, które mogą wystąpić w różnych rejestrach i materiałach zasobu np., takich jak ewidencja gruntów i budynków, ale także na szkicach, w notatkach z wywiadu terenowego czy protokołach. Otrzymane z zasobu dane są przetwarzane przez wykonawców prac geodezyjnych w zakresie niezbędnym do przygotowania i dokonania czynności geodezyjnych. Przepisy nie ograniczają zakresu udostępnianych danych z zasobu, a wykonawca prac geodezyjnych jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO. Należy także mieć na względzie, że w toku obsługi zgłoszenia, przekazywanie danych osobowych zawartych w dokumentach powstałych lub pozyskanych w wyniku wykonywania prac geodezyjnych, odbywa się również w drugą stronę, tzn. od wykonawców prac geodezyjnych do organu SGiK.

 112.                Maciej Łoziński 12:39 Pytanie po co geodecie przy mapie do celów projektowych dane osobowe, najprawdopodobniej dla projektanta, czy aby na pewno jest to właściwy kierunek interpretacji?

Aby udzielić konkretnej odpowiedzi pytanie powinno zostać uszczegółowione. Co do kwestii ogólnych, to zostały one wyjaśnione w odpowiedzi na pytanie 111.

113.                Krystyna Szczepanek 12:41  ????? Czy ja dobrze zrozumiałam Pana ministra przy mapie do celów projektowych mamy wydawać geodecie dane osobowe z EGIB na jakiej podstawie prawnej. Nie wynika z treści definicji mapy zasadniczej, że dane osobowe są treścią mapy,

Wyjaśnienia dotyczące udostępniania danych z zasobu wykonawcom prac geodezyjnych zawarto w odpowiedzi na pytanie 111.

114.                Maciej Łoziński 12:41 PM W uzupełnieniu do powyższego należy odnieść to do przepisów odnośnie RODO, czy organ wiedząc że do wykonania pracy nie jest niezbędne posiadanie danych osobowych nie naraża się na odpowiedzialność z tytułu RODO

Organ udostępnia dane wykonawcom prac geodezyjnych na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy Pgik, ale nie jest właściwy do oceny zakresu danych niezbędnych do ich wykonania. Wyjaśnienia pozostałych kwestii dotyczących udostępniania danych z zasobu wykonawcom prac geodezyjnych zawarto w odpowiedzi na pytanie 111.

115.                eolczak 12:44 Jeżeli geodeta otrzyma dane osobowe do asortymentu: mapa do celów projektowych, kto dopilnuje by dane to nie trafiły np do projektanta, który zlecił mapę?

Wykonawca prac geodezyjnych jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO. Wyjaśnienia pozostałych kwestii dotyczących udostępniania danych z zasobu wykonawcom prac geodezyjnych zawarto w odpowiedzi na pytanie 111.

116.                Magdalena Sosnowska 12:48  Na jakiej podstawie starosta ma udostępniać geodecie dane osobowe w przypadku gdy celem pracy geodezyjnej jest opracowanie mapy do celów projektowych?

Wyjaśnienia dotyczące udostępniania danych z zasobu wykonawcom prac geodezyjnych zawarto w odpowiedzi na pytanie 111.

 117.                Michał  Czy nowelizacja znosi obowiązek wnoszenia opłaty dla państwowej inspekcji nadzoru budowlanego za udostępnianie materiałów geodezyjnych dotyczących właścicieli działek na których nadzór budowlany prowadzi postępowanie administracyjne ?

Nowelizacja nie wprowadza zmian w tym zakresie.

118.                Anonymous Attendee 11:17 W sprawie uprawnień geodezyjnych (najbliższe terminy), czy na egzaminie będą obowiązywały nowe przepisy? na stronie gugiku obowiązujące akty prawne są na dzień 30.01.2020r.

Na egzaminie będą obowiązywały akty wymienione w publikowanym na stronie www.gugik.gov.pl wykazie aktów prawnych, wg stanu aktualności w dacie egzaminu.

119.                Huawei 11:18 Proszę o informację odnośnie przeprowadzenia egzaminów na uprawnienia zawodowe. Czy na ogłoszonych na wrzesień terminach cały egzamin pisemny będzie przeprowadzany na komputerach czy też pozostaje forma test komputer pytania otwarte na kartkach.

Do postępowań kwalifikacyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 stosuje się przepisy dotychczasowe (§ 28). W stosunku do wszczętych postępowań kwalifikacyjnych jedynie egzamin testowy będzie przeprowadzany komputerowo.

120.                Igor Rosłon 11:25 Nowe przepisy wprowadzają dużo zmian, usuwają też dużo dotychczasowych zapisów. Jak ma się sprawa z egzaminami na uprawnienia w dziedzinie GiK? Czy na nowych egzaminach będą obowiązywały tylko nowe przepisy? czy nowe i stare (powiedzmy jako przejściowe)?

Wyjaśnienie zawiera odpowiedź na pytanie 118.