Narzędzia strony

11.08.2020 -- Trzynasta część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji

Publikujemy trzynastą część odpowiedzi na pytania zadane podczas wideokonferencji poświęconej nowelizacji Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego. Ze względu na udział w wideokonferencji blisko 1800 osób nie wszyscy mieli możliwość zadania ich osobiście, dlatego większość pytań przekazano pisemnie i teraz będziemy na nie odpowiadać. Publikujemy odpowiedzi na 10 kolejnych pytań, a pozostałe będziemy zamieszczać sukcesywnie.

121. Joanna Przybylska 11:16 Jeżeli operat tylko w wersji elektronicznej, co wykonawca powinien zrobić z oryginałami protokółów spisanych na gruncie (np. z ustalenia ... wznowienia..... przyjęcia granic .....?

Jeśli powstałe dokumenty są wykorzystywane w postępowaniach administracyjnych, to ich oryginały są dołączane do akt tych postępowań, a do operatu geodezyjnego dołącza się ich poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię. W pozostałych przypadkach oryginały powstałych dokumentów powinny być przekazane zamawiającemu, na zlecenie którego wykonywana była praca geodezyjna (art. 734 i 740 Kodeksu Cywilnego).

122. Agata Lechowska 11:17 Kto ma podpisać elektroniczny operat techniczny wykonawca czy kierownik prac geodezyjnych upoważniony przez wykonawcę?

Zgodnie z projektowaną regulacją, operat techniczny sporządza się w postaci elektronicznej w formacie pliku PDF podpisanego przez kierownika prac geodezyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173), kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

123. Jakub Barcik 11:17 Jak ma wyglądać pieczęć klauzuli geodety?

Klauzulę, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3. nadaje wyłącznie organ SGiK na podst. art. 12b ust. 5 ustawy Pgik. Natomiast zgodnie z art. 12b ust 5a, wykonawca prac geodezyjnych dotyczących geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub sporządzenia mapy do celów projektowych, po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji może umieścić na dokumentach przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonuje prace geodezyjne, powstałych w wyniku tych prac, oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. Oświadczenie to jest równoważne z klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3.

124. Anonymous Attendee 11:17 Drugie pytanie od kiedy nie trzeba dołączać do operatów raportów i dzienników pomiarowych?

Aktualnie nie ma takiej możliwości. Możliwość taką przewiduje projekt nowego rozporządzenia w sprawie standardów, które dopiero wejdzie w życie po opublikowaniu.

125. Jakub Knapik 11:17 Czy nowe wzory wniosków (wg nowego rozporządzenia) obowiązują do prac zgłoszonych przed 31.07 ?

Nie, ponieważ dla prac geodezyjnych zgłoszonych przed dniem 31 lipca 2020 r., zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającej ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne obsługa zgłoszeń rozpoczętych przed 31 lipca 2020 r. odbywać się będzie na zasadach dotychczasowych.

126. Krzysztof Beczkowski 11:31 projekt standardów. realizując pracę jako biegły sądowy jak mam się odnieść do weryfikacji operatu dla sądu, który nie będzie miał danych obserwacyjnych. Sprawy bardzo często dotyczą punktów granicznych, znaków granicznych śladów granicznych a będziemy dysponować rozumiem, tylko wynikami prac czyli współrzędnymi.

Wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie położenia punktów granicznych odbywa się na podstawie dokumentów znajdujących się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Sposób dokumentowania wyników wykonanych pomiarów zmienia się wraz z rozwojem technologii pomiarowych. W starych operatach mamy jeszcze klasyczne dzienniki pomiarowe, ale w nowych operatach, w których wykorzystywane są technologie GNSS, wartościami zapisywanymi w raportach są jedynie współrzędne punktów, a nie rzeczywiste dane pomiarowe nawiązane do pozycji satelitów. Z wykorzystaniem takich danych przy wznawianiu punktów granicznych będziemy musieli sobie w przyszłości poradzić.

127. Małgorzata Nocoń 11:31 Jak będą wykonywane wznowienie znaków granicznych jeżeli w operatach brak będzie dzienników pomiarowych i danych o osnowie?

Tak jak dotychczas, wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie położenia punktów granicznych odbywa się na podstawie dokumentów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Sposób dokumentowania wyników wykonanych pomiarów zmienia się wraz z rozwojem technologii pomiarowych. W starych operatach mamy jeszcze klasyczne dzienniki pomiarowe, ale w nowych operatach, w których wykorzystywane są technologie GNSS, wartościami zapisywanymi w raportach są jedynie współrzędne punktów, a nie rzeczywiste dane pomiarowe nawiązane do pozycji satelitów. Z wykorzystaniem takich danych przy wznawianiu punktów granicznych będziemy musieli sobie w przyszłości poradzić.

128. Romuald Wojcieszkiewicz 11:34 Czy od tego momentu nie będzie trzeba dodawać raportów pomiarowych do operatu ?

Wyjaśnienie jak do pytania 124.

129. Sebastian Staszak 12:45 Jeśli w nowych standardach nie będzie składową element typu mapa czy to z GIOB czy MDCP oraz MZPP to jak ten urząd ma opieczętować ów materiał do zamawiającego jak nie jest składową operatu. W takim przypadku przepis jest martwy, a jednocześnie budzi wątpliwości co do zasadności tworzenie dokumentu dla zamawiającego? Czy jednak nie powinien podpisać tych wszystkich map jednak geodeta?

Geodeta uprawniony może złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 12b ust. 5a, jedynie na mapach do celów projektowych lub wynikach inwentaryzacji powykonawczych obiektów budowlanych. Oświadczenie to zastępuje klauzulę urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, a którą w pozostałych przypadkach, z chwilą przyjęcia do zasobu organ SGiK opatruje dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonuje prace geodezyjne. Według projektu rozporządzenia ws. standardów mapy do celów prawnych pozostaną składową operatu, wyłączone z obowiązku włączania do operatu będą inne opracowania przeznaczone dla zamawiającego, w tym mapy do celów projektowych.

130. Szymon Pawłowski  Jak zweryfikować w operacie wyniki pomiaru wykonanego dronem?

Przy obecnym brzmieniu rozporządzenia ws. standardów dopuszcza się stosowanie metod, technologii i technik pomiarowych innych niż określone przepisami rozporządzenia (§ 15 standardów), jeżeli te metody, technologie i techniki zapewnią uzyskanie danych obserwacyjnych z wymaganą dokładnością, a jednocześnie wykonawca przedstawi w sprawozdaniu technicznym opis tych metod, technologii i technik wraz z matematyczną analizą dokładności danych obserwacyjnych. Jeżeli z przedstawionej przez wykonawcę prac geodezyjnych analizy wynika, że osiągną wymagane dokładności pomiarów, to pod tym względem wynik weryfikacji powinien być pozytywny, co nie przesądza o pozytywnym wyniku weryfikacji pozostałych elementów operatu.