Narzędzia strony

23.06.2020 -- Zawieszenie pobierania opłat za udostępnianie danych podstawowej osnowy geodezyjnej

Na podstawie art. 15zzzia ustawy dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych znowelizowanej ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zawiesza się pobieranie opłat za udostępnianie zbiorów danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

W związku z tym, że znowelizowana ustawa zawiesza również wystawianie dokumentu licencji oraz Dokumentu Obliczenia Opłaty, od dnia jej wejścia w życie, czyli od 24 czerwca 2020 r., każdy będzie mógł pobierać dane dotyczące osnów podstawowych bezpłatnie, bezpośrednio z serwisu www.geoportal.gov.pl. W związku z tym funkcja odpłatnego zamawiania danych osnów geodezyjnych  w portalu https://pzgik.geoportal.gov.pl/imap zostanie wyłączona.

Dane dotyczące podstawowych osnów geodezyjnych zostały przygotowane w paczkach zawierających dane w granicach powiatu, oddzielnie dla osnowy poziomej oraz wysokościowej.

W celu pobrania paczki danych dla powiatu należy w serwisie geoportal.gov.pl  w grupie warstw „Dane do pobrania” włączyć widoczność warstwy „Podstawowa osnowa geodezyjna”, a następnie klikając lewym klawiszem myszy na obszarze wybranego powiatu rozwinąć kartę informacyjną, w której znajduje się link do pobierania danych.