Narzędzia strony

23.06.2020 -- Zawieszenie pobierania opłat za udostępnianie ortofotomapy

Na podstawie art. 15zzzia ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych znowelizowanej ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zawiesza się pobieranie opłat za udostępnianie zbiorów danych ortofotomapy.

W związku z tym, że znowelizowana ustawa zawiesza również wystawianie dokumentu licencji oraz Dokumentu Obliczenia Opłaty, od dnia jej wejścia w życie, czyli od 24 czerwca 2020 r. każdy będzie mógł pobierać ortofotomapę bezpłatnie, bezpośrednio z serwisu www.geoportal.gov.pl. W związku z tym funkcja odpłatnego pobierania ortofotomapy w portalu https://pzgik.geoportal.gov.pl/imap zostanie wyłączona.

W celu pobrania danych ortofotomapy na nowych zasadach, należy w serwisie geoportal.gov.pl wejść do grupy warstw „Dane do pobrania” a następnie w podgrupie „Ortofotomapa” włączyć odpowiednią warstwę z danymi: według aktualności lub rozdzielczości. Następnie należy znaleźć obszar zainteresowania i kliknąć lewym przyciskiem myszy, by w następnym kroku rozwinąć okno „WMS, Według aktualności” lub „WMS, Według rozdzielczości”. Po rozwinięciu użytkownik ma możliwość pobrania ortofotomapy dla wybranego arkusza, co przedstawiono na poniższym rysunku.