Narzędzia strony

30.07.2020 -- Odpowiedź Głównego Geodety Kraju na wybrane zagadnienia redakcji geoforum.pl dot. znowelizowanej ustawy PGiK

W związku z artykułem opublikowanym w serwisie www.geoforum.pl w dniu 30 lipca 2020 r., zatytułowanym: „11 potencjalnych raf nowelizacji Pgik” – dot. zagadnień i prognozowanych problemów ze stosowaniem nowych przepisów w związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, Główny Geodeta Kraju przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące przedstawionych w nim problemów.

 1. 1.         Wprowadzenie ryczałtów za materiały PZGiK wydawane wykonawcom – czy nie zwiększą znacząco cen niektórych usług? Czy geodeta będzie mógł łatwo przerzucić tę podwyżkę na klienta?

Wprowadzenie ryczałtu na materiały zasobu nie wprowadza żadnych znaczących podwyżek, natomiast porządkuje i upraszcza zgłaszanie prac geodezyjnych. W rezultacie przekłada się to natomiast na znaczne oszczędności czasu i pieniędzy, ponieważ wykonawca nie będzie zmuszony do wielokrotnego występowania o potrzebne materiały, gdyż w ramach ryczałtu ma dostęp do wszystkich materiałów zasobu. 

 1. 2.         Obszar objęty pracą – czy PODGiK może narzucić inny niż wyznaczony przez wykonawcę w zgłoszeniu poligon, czego konsekwencją może być wyższa stawka ryczałtu?

Obszar objęty pracą jest wskazywany tylko i wyłącznie przez wykonawcę tych prac i organ nie może narzucać innego obszaru pracy.

 1. 3.         Spodziewany termin zakończenia pracy geodezyjnej – czy możliwość zadeklarowania maksymalnie rocznego terminu zakończenia pracy (z opcją późniejszego przedłużenia) nie utrudni realizacji najbardziej skomplikowanych zleceń, trwających niekiedy nawet kilka lat?

Ponad 90% prac geodezyjnych jest realizowanych w ciągu jednego roku, w związku z tym ewentualna procedura przedłużania terminu zakończenia prac geodezyjnych będzie występować tylko w jednostkowych przypadkach, a uporządkowanie w ustawie spraw związanych z terminami korzystnie wpłynie na funkcjonowanie zasobu.

 1. 4.         Spójność – na czym konkretnie ma polegać badanie spójności podczas weryfikacji pracy geodezyjnej? Czy dla geodety może to oznaczać sporo dodatkowej pracy polegającej na poprawianiu danych PZGiK?

Weryfikacja pod kątem spójności polega na sprawdzeniu czy nie występują kolizje przestrzenno-opisowe pomiędzy danymi w zasobie, a danymi przekazywanymi w ramach wykonanych prac geodezyjnych. Istnienie potencjalnych kolizji nie zawsze oznacza błędy wykonawcy, ponieważ w wyniku takiej weryfikacji może się okazać, że poprawie powinny ulec dane zasobu. Efektem badania spójności powinno być stwierdzenie, że dotychczasowe dane zbiorów zasobu dadzą się uzupełnić nowymi danymi przekazywanymi jako wyniki prac geodezyjnych. Natomiast poprawianie danych zasobu nie było i nie jest zadaniem wykonawcy prac geodezyjnych.

 1. 5.         Terminy weryfikacji – czy wszystkie ośrodki w kraju będą się trzymać ustawowych terminów weryfikacji (7-20 dni roboczych)? A jeśli nie, to jak wykonawca może skutecznie egzekwować ten obowiązek?

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne zobowiązuje organy weryfikujące prace geodezyjne do dochowania zakreślonych w art. 12b ust. 1a terminów. Pomocne w dotrzymywaniu terminów będzie ograniczenie treści operatów technicznych wynikające z nowego rozporządzania ws. standardów, co będzie sprzyjało znacznie szybszej ich weryfikacji. W przypadku niedotrzymania terminów wykonawca ma możliwość złożenia skargi do WINGiK, który kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej m.in. w tym zakresie.

 1. 6.         Aktualizacja EGiB – w jakich konkretnie przypadkach będzie dopuszczalne aktualizowanie EGiB na podstawie materiałów PZGiK w drodze czynności materialno-technicznej?

Zgodnie z ustawą Pgik dokumentacja przyjęta do zasobu stanowi podstawę aktualizacji informacji zawartych w EGiB. Postępowanie organu w tym przypadku powinno być analogiczne do obecnego kiedy to organ wprowadzał zmiany na wniosek, z tym że po nowelizacji ustawy taki wniosek nie będzie wymagany i zmiana powinna zostać wprowadzana bez konieczności wszczynania postępowania administracyjnego. W przypadku jakichkolwiek niezgodności danych zawartych w operacie geodezyjnym z danymi EGiB organ na podstawie art. 24 ust. 2c ustawy Pgik może odmówić, w drodze decyzji administracyjnej, aktualizacji informacji zawartych w EGiB.

 1. 7.         Otwieranie danych przestrzennych – w jaki sposób powiaty powinny udostępniać bezpłatnie dane z EGiB oraz o osnowie, by były łatwo dostępne dla obywateli, a jednocześnie nie obciążały urzędników dodatkową pracą?

Dane powinny być udostępnione w pełnym zakresie, aby jak najlepiej służyły użytkownikom i usprawniały funkcjonowanie organowi, w formie umożliwiającej łatwe pobieranie. Można skorzystać z przykładu udostępnienia danych dotyczących podstawowych osnów geodezyjnych, ortofotomapy, NMT, BDOT10k i innych przez Głównego Geodetę Kraju w serwisie www.geoportal.gov.pl.

 1. 8.         Przepisy przejściowe – według jakiego cennika będą naliczane opłaty za materiały PZGiK dla zgłoszeń uzupełniających złożonych po 31 lipca?

Przepis art. 10 ustawy nowelizującej Pgik stwierdza wyraźnie, że do spraw dotyczących obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, zatem również w zakresie opłat za udostępnianie materiałów zasobu.

 1. 9.         Użytki Bp w EGiB – jak je aktualizować po zniesieniu obowiązku zgłaszania tyczenia budynków?

Podstawą aktualizacji EGiB są przepisy art. 22 ust. 2 i 3 oraz art. 23 ust. 1 -3 ustawy Pgik. Podstawowym źródłem informacji dot. użytku Bp jest informacja pochodząca od właściciela. Niedostarczenie informacji w terminie 30 dni od wystąpienia zmiany zagrożone jest sankcją, o której mowa w art. 48 ust. 1 pkt 5 ustawy Pgik.

 1. 10.     Dzierżawy – co zrobić z dotychczasowymi danymi o dzierżawach w EGiB? Wykasować czy zachować?

Od 31 lipca 2020 r. nie ma podstaw prawnych do wykazywania nowych dzierżaw, zabytków, form przyrody, budynków w budowie w ewidencji gruntów i budynków. Natomiast nie ma też podstaw do usuwania tych wpisów w bazach danych, ponieważ dla dokumentów wystawianych na dzień przed 31 lipca 2020 r. takie informacje powinny być ujawniane.

 1. 11.     Likwidacja obowiązku zgłaszana prac kartograficznych – czy nie spowoduje znacznego spadku liczby przetargów na aktualizację BDOT10k oraz pogorszenia jakości tej bazy?

Likwidacja obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących ustawowych zadań realizowanych przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej nie ma przełożenia na liczbę zamówień publicznych mających na celu m.in. aktualizację BDOT10k. Zakres zlecanych prac uzależniony jest od środków budżetowych przeznaczonych na ten cel. W tym roku budżetowym z budżetu marszałków województw jak i z budżetu GUGiK przeznaczone na powyższy cel jest blisko 13 mln zł, w tym sam GUGiK ogłosił 6 zamówień na kwotę ponad 6 mln zł. Nowelizacja przepisów w tym zakresie ma na celu uproszczenie procedur administracyjnych dotyczących prac realizowanych tylko i wyłącznie przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej i zlecanych tylko i wyłącznie przez te organy w ramach zamówień publicznych. Nie ma konieczności zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych do organu, który prace zleca na warunkach ściśle określonych w umowie i zgodnie z przepisami prawa.

 

Pliki do pobrania