Narzędzia strony

20.01.2021 -- Aktualizacja rejestru geodetów uprawnionych

Zaktualizowaliśmy rejestr geodetów uprawnionych. Obecne w Polsce jest 19109 geodetów uprawnionych.

Statystyka nadawania uprawnień geodezyjnych w 2020 r.

  • W 2020 roku nadano uprawnienia 185 osobom. Ogólnie w postępowaniach kwalifikacyjnych na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w roku 2020 uczestniczyło 318 osób.
  • W wyniku przeprowadzonego egzaminu 168 osób uzyskało wynik pozytywny, a 150 wynik negatywny.
  • 5 osób zakończyło postępowanie kwalifikacyjne na części wstępnej (nadano im uprawnienia bez egzaminu w trybie przewidzianym w art. 44a ust. 1 PGiK)
  • W ramach uznania wykształcenia za pokrewne, nadano uprawnienia zawodowe z zakresu „3” – 9 osobom oraz zakresu „6” – 8 osobom – łącznie 17 osobom.
  • Ogólnie w wyniku przeprowadzonych w rok 2020 postępowań - 94 osoby uzyskały swój pierwszy zakres uprawnień, a 91 osób rozszerzyło posiadane uprawnienia o nowy zakres.