Aktualności

Ogłoszenie o darowiźnie składników rzeczowych majątku ruchomego

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, działając na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1302) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729) informuje, że posiada do przekazania na zasadzie darowizny zbędne i/lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego wyszczególnione w załączniku nr 1.

Oferowane środki trwałe są w różnym stanie technicznym, nie są już wykorzystywane do realizacji zadań jednostki, nie nadają się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny, są przestarzałe, posiadają wady uszkodzenia lub całkowicie utraciły wartość użytkową.

Jednostki określone w § 39 ust. 1 ww. rozporządzenia zainteresowane darowizną składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1, mogą składać pisemne wnioski według wzoru podanego w załączniku nr 2. Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków (osobiście lub za pośrednictwem poczty) do dnia 30 października 2019 r. na adres: Główny Urząd Geodezji i Kartografii ul. Wspólna 2 00-926 Warszawa. W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki określone w § 39 ust. 1 rozporządzenia będą zainteresowane darowizną, o przydziale zbędnego składnika zdecyduje kolejność wpływu wniosków do kancelarii GUGiK.

Ogłoszenie o sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, działając na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1302) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) informuje, że posiada na sprzedaż zbędne i/lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego wyszczególnione w załączniku nr 1.

Oferowane składniki rzeczowe majątku ruchomego (meble) są w różnym stanie technicznym, nie są już wykorzystywane do realizacji zadań jednostki, nie nadają się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny, mają wady, uszkodzenia lub całkowicie utraciły wartość użytkową.

Osoby i podmioty zainteresowane zakupem składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1, mogą składać pisemne wnioski według wzoru podanego w załączniku nr 2.

Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków (osobiście lub za pośrednictwem poczty) na adres Główny Urząd Geodezji i Kartografii - ul. Wspólna, 2 00-926 Warszawa, w terminie do dnia 21 października 2019 r.

W przypadku, gdy co najmniej dwa/ie podmioty/osoby będą zainteresowane zakupem tego samego przedmiotu, o przydziale zbędnego składnika decyduje kolejność wpływu wniosków do kancelarii GUGiK.Opłatę za nabyte składniki rzeczowe majątku należy przekazać przelewem na rachunek bankowy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii o num. 28 1010 1010 0007 5222 3100 0000.


Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, działając na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia
2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1302) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) informuje, że posiada zbędne i/lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego wyszczególnione w załączniku nr 1.

Oferowane środki trwałe są w różnym stanie technicznym, nie są już wykorzystywane do realizacji zadań jednostki, nie nadają się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny, są przestarzałe, posiadają wady uszkodzenia lub całkowicie utraciły wartość użytkową.

Jednostki określone w § 38 ust. 1 i 2 ww. Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1, mogą składać pisemne wnioski według wzoru podanego w załączniku nr 2. Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w terminie od dnia 8. do dnia 15 października 2019 r. na adres: Główny Urząd Geodezji i Kartografii ul. Wspólna 2 00-926 Warszawa.

W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki określone w § 38 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale zbędnego składnika decyduje kolejność wpływu wniosków do kancelarii GUGiK.


Ogłoszenie naboru kandydatów do Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Od dnia 21 czerwca 2018 r. przy ministrze właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. poz. 1090) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wystąpić do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o wyznaczenie nowych członków Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, wybranych spośród przedstawicieli instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych.

W związku z powyższym Minister Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów do składu Rady. Swoich przedstawicieli mogą zgłaszać instytucje naukowe lub organizacje pozarządowe.

Do zadań Rady należy:

  • opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, projektów aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, planów i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską;
  • występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.

Propozycje przedstawicieli do składu Rady można zgłaszać do 17 sierpnia 2018 r. na adres e-mail sekretariatDAB@miir.gov.pl.


Waldemar Izdebski Głównym Geodetą Kraju

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki 7 czerwca 2018 r. powołał Waldemara Izdebskiego na stanowisko Głównego Geodety Kraju, Prezesa  Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Jednocześnie zwolnił z pełnienia obowiązków Głównego Geodety Kraju Marcina Wójtowicza, który pozostaje na stanowisku Dyrektora Generalnego GUGiK.

Waldemar Izdebski jest absolwentem Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Pracę dyplomową zatytułowaną „Badanie numerycznej efektywności nieliniowych algorytmów opracowania obserwacji" obronił pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisława Adamczewskiego. Stopień doktora uzyskał w roku 1999 za rozprawę doktorską pt. „Badanie efektywności podstawowych algorytmów geometrycznych wykorzystywanych w systemach informacji przestrzennej" napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Edwarda Nowaka. W 2014 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego przyznany za przedsięwzięcia projektowo-technologiczne „Koncepcja i wdrożenia technologii GEO-MAP”.

Od 1989 jest pracownikiem naukowym Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W 1990 roku  założył firmę Geo-System Sp. z o.o. i do 22 maja 2018r. był jej prezesem.Waldemar Izdebski zarówno w pracy naukowej, jak i działaniach komercyjnych od początku lat 90 czynnie uczestniczył w procesie wdrażania postępu technicznego w geodezji. Jest autorem wielu publikacji na ten temat i wdrożeń oprogramowania opracowanego bezpośrednio przez niego lub pod jego kierownictwem.RODO - Wypełnienie obowiązku informacyjnego

25 maja 2018 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

W związku z tym informujemy Państwa, że Główny Urząd Geodezji i Kartografii będzie przetwarzał dane zgodnie z ww. Rozporządzeniem.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju obejmującego swym zasięgiem cały obszar kraju mogą być przetwarzane w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii Państwa dane osobowe.
W związku z powyższym informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Główny Geodeta Kraju z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa;
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 22 56 31 438, e-mail: iod@gugik.gov.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w zbiorach danych, celach oraz na podstawach prawnych wskazanych w Rejestrze zbiorów danych publikowanym
pod adresem http://www.gugik.gov.pl/bip/rejestr-zbiorow-danych-osobowych ;
4. Odbiorcami Pani/ Pan danych mogą być podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem oraz odbiorcy wskazani w ww. Rejestrze zbiorów danych osobowych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Planowany okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane, to okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania w odniesieniu do zbiorów danych wskazanych w ww. Rejestrze zbiorów danych;
7. Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8. W przypadku przetwarzania danych osobowych w zbiorach danych zawartych w ww. Rejestrze zbiorów danych, na które wyrażona została przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. W zależności od zbioru danych osobowych, zawartych w ww. Rejestrze zbiorów danych, w którym są przetwarzane Państwa dane ich podawanie jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa lub umowy;
11. Pani, Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane. 


Główny Urząd Geodezji i Kartografii będzie realizować projekt pn. „Akcja Geoinformacja – szkolenia specjalistyczne dla pracowników jednostek samorządowych i służb geodezyjnych i kartograficznych”

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER) GUGIK zawarł umowę partnerską z organizacją pozarządową (Partner Wiodący w w/w projekcie)* - Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) na realizację projektu pn. „Akcja Geoinformacja – szkolenia specjalistyczne dla pracowników jednostek samorządowych i służb geodezyjnych i kartograficznych” (POWR.02.19.00-00-KP09/17). Projekt ma na celu wzmocnienie umiejętności
i wiedzy administracji publicznej (JST) w zastosowaniu infrastruktury informacji przestrzennej na potrzeby zadań z zakresu:

  • inwestycji,
  • prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • standardów wynikających z przepisów implementacyjnych INSPIRE (specyfikacje danych),
  • rozwiązań technologicznych przyczyniających się do zwiększenia dostępności zasobów infrastruktury informacji przestrzennej (usługi sieciowe, interoperacyjność, GML), etc.

*Na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)


Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018

Informujemy, że na stronie internetowej GUS w zakładce BIP, pod adresem: http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/szczegolowy-format-przekazywanych-danych/ został zamieszczony szczegółowy format danych przekazywanych w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 .

Jednocześnie informujemy, że na tej samej stronie pod adresem: http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/badania-statystyczne/ została umieszczona aktywna wersja programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018. Wejście do zamieszczonych w BIP informacji jest również możliwe ze strony głównej GUS www.stat.gov.pl po wybraniu w panelu bocznym zakładki „Metainformacje”.


Stosowanie procedur przejrzystości w GUGiK

Na potrzeby projektów POPC w 2015 r. opracowano w GUGiK „Plan działań antykorupcyjnych dla projektów realizowanych w GUGiK”.

Pracownicy GUGiK stosują się też między innymi do „Wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej”, a także do przyjętych przez Urząd „Dobrych praktyk pracowników GUGiK w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi”. Treść tych regulacji jest dostępna nie tylko dla wszystkich pracowników, ale także dla podmiotów współpracujących z Urzędem na stronie internetowej GUGiK.

Pracownicy zaangażowani w realizację projektów POPC odbyli także szkolenia pn. „Korupcja w administracji publicznej” korzystając z platformy e-learningowej CBA: https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/.

Ponadto w GUGiK stosowane jest wydane w grudniu 2017 r. przez Szefa Służby Cywilnej „Zalecenie w zakresie promowania kultury uczciwości w służbie cywilnej” obejmujące konieczność uwzględnienia w programie służby przygotowawczej szkoleń z zakresu etyki i uczciwości, włączenia szkolenia z zakresu etyki i uczciwości do listy szkoleń powszechnych w urzędzie, jako szkolenia obowiązkowego oraz prowadzenia regularnej samooceny uczciwości organizacji wśród jej pracowników.


Odwołanie publicznej prezentacji założeń projektu „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”

Informujemy o odwołaniu zapowiadanej publicznej prezentacji założeń projektu pn. „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”, która miała odbyć się 16 listopada 2017 r. w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. O ewentualnym nowym terminie prezentacji poinformujemy na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Publiczna prezentacja założeń projektu „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”.

W związku z konkursem na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, informujemy, że 16 listopada 2017 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w salach 3105-3108, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 9 listopada 2017 r., na adres e-mail prezentacja_gugik@gugik.gov.pl , podając imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą reprezentują.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk oraz obraz.

Pliki

DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do ogłoszenia
Rozmiar pliku
89.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-ogloszenia.doc
Data publikacji
2018-07-24 16:17
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do ogłoszenia
Rozmiar pliku
525.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-ogloszenia.doc
Data publikacji
2018-07-24 16:18
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do ogłoszenia
Rozmiar pliku
518.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-ogloszenia.doc
Data publikacji
2018-07-24 16:18
Rejestr zmian