Aktualności

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, działając w oparciu o Ustawę o zasadach Zarządzania Mieniem Państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r.  (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) informuje, że posiada zbędne i/lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego wg załączników nr 1, 2, i 3.

Oferowane środki trwałe o różnym stanie technicznym nie są już wykorzystywane w realizacji zadań jednostki, nie nadają się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny, są przestarzałe, posiadają wady uszkodzenia lub całkowicie utraciły wartość użytkową. Jednostki określone w § 38 ust. 1 i 2 ww. Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne wnioski według załączonego wzoru, załącznik nr 4. Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w terminie od dnia 23 kwietnia 2018 do dnia 6 maja 2018 r. na adres:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Ul. Wspólna 2
00-925 Warszawa

W przypadku gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w §38 ust. 1 i 2 w/w rozporządzenia, będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale zbędnego składnika decyduje kolejność wpływu wniosków do kancelarii GUGiK.
Składniki rzeczowe majątku można oglądać w magazynie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z p. Piotrem Nowackim,
nr tel. 22/563 14 60.


Główny Urząd Geodezji i Kartografii będzie realizować projekt pn. „Akcja Geoinformacja – szkolenia specjalistyczne dla pracowników jednostek samorządowych i służb geodezyjnych i kartograficznych”

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER) GUGIK zawarł umowę partnerską z organizacją pozarządową (Partner Wiodący w w/w projekcie)* - Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) na realizację projektu pn. „Akcja Geoinformacja – szkolenia specjalistyczne dla pracowników jednostek samorządowych i służb geodezyjnych i kartograficznych” (POWR.02.19.00-00-KP09/17). Projekt ma na celu wzmocnienie umiejętności
i wiedzy administracji publicznej (JST) w zastosowaniu infrastruktury informacji przestrzennej na potrzeby zadań z zakresu:

  • inwestycji,
  • prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • standardów wynikających z przepisów implementacyjnych INSPIRE (specyfikacje danych),
  • rozwiązań technologicznych przyczyniających się do zwiększenia dostępności zasobów infrastruktury informacji przestrzennej (usługi sieciowe, interoperacyjność, GML), etc.

*Na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)


Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018

Informujemy, że na stronie internetowej GUS w zakładce BIP, pod adresem: http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/szczegolowy-format-przekazywanych-danych/ został zamieszczony szczegółowy format danych przekazywanych w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 .

Jednocześnie informujemy, że na tej samej stronie pod adresem: http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/badania-statystyczne/ została umieszczona aktywna wersja programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018. Wejście do zamieszczonych w BIP informacji jest również możliwe ze strony głównej GUS www.stat.gov.pl po wybraniu w panelu bocznym zakładki „Metainformacje”.

 


 

Stosowanie procedur przejrzystości w GUGiK

Na potrzeby projektów POPC w 2015 r. opracowano w GUGiK „Plan działań antykorupcyjnych dla projektów realizowanych w GUGiK”.

Pracownicy GUGiK stosują się też między innymi do „Wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej”, a także do przyjętych przez Urząd „Dobrych praktyk pracowników GUGiK w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi”. Treść tych regulacji jest dostępna nie tylko dla wszystkich pracowników, ale także dla podmiotów współpracujących z Urzędem na stronie internetowej GUGiK.

Pracownicy zaangażowani w realizację projektów POPC odbyli także szkolenia pn. „Korupcja w administracji publicznej” korzystając z platformy e-learningowej CBA: https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/.

Ponadto w GUGiK stosowane jest wydane w grudniu 2017 r. przez Szefa Służby Cywilnej „Zalecenie w zakresie promowania kultury uczciwości w służbie cywilnej” obejmujące konieczność uwzględnienia w programie służby przygotowawczej szkoleń z zakresu etyki i uczciwości, włączenia szkolenia z zakresu etyki i uczciwości do listy szkoleń powszechnych w urzędzie, jako szkolenia obowiązkowego oraz prowadzenia regularnej samooceny uczciwości organizacji wśród jej pracowników.

 


 

Odwołanie publicznej prezentacji założeń projektu „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”

Informujemy o odwołaniu zapowiadanej publicznej prezentacji założeń projektu pn. „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”, która miała odbyć się 16 listopada 2017 r. w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. O ewentualnym nowym terminie prezentacji poinformujemy na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 


 

Publiczna prezentacja założeń projektu „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”.

W związku z konkursem na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, informujemy, że 16 listopada 2017 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w salach 3105-3108, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 9 listopada 2017 r., na adres e-mail prezentacja_gugik@gugik.gov.pl , podając imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą reprezentują.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk oraz obraz.

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2018-04-23 15:22:10 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu
2018-04-23 15:18:15 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu
2018-04-23 15:14:11 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-1.doc
2018-04-23 15:13:56 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-1.doc
2018-04-23 15:11:20 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu
2018-02-20 13:18:17 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu
2018-01-23 08:03:19 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu
2018-01-23 08:02:56 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu
2018-01-23 08:02:43 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu
2018-01-23 08:02:30 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu