Aktualności

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018

Informujemy, że na stronie internetowej GUS w zakładce BIP, pod adresem: http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/szczegolowy-format-przekazywanych-danych/ został zamieszczony szczegółowy format danych przekazywanych w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 .

Jednocześnie informujemy, że na tej samej stronie pod adresem: http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/badania-statystyczne/ została umieszczona aktywna wersja programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018. Wejście do zamieszczonych w BIP informacji jest również możliwe ze strony głównej GUS www.stat.gov.pl po wybraniu w panelu bocznym zakładki „Metainformacje”.

 


 

Stosowanie procedur przejrzystości w GUGiK

Na potrzeby projektów POPC w 2015 r. opracowano w GUGiK „Plan działań antykorupcyjnych dla projektów realizowanych w GUGiK”.

Pracownicy GUGiK stosują się też między innymi do „Wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej”, a także do przyjętych przez Urząd „Dobrych praktyk pracowników GUGiK w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi”. Treść tych regulacji jest dostępna nie tylko dla wszystkich pracowników, ale także dla podmiotów współpracujących z Urzędem na stronie internetowej GUGiK.

Pracownicy zaangażowani w realizację projektów POPC odbyli także szkolenia pn. „Korupcja w administracji publicznej” korzystając z platformy e-learningowej CBA: https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/.

Ponadto w GUGiK stosowane jest wydane w grudniu 2017 r. przez Szefa Służby Cywilnej „Zalecenie w zakresie promowania kultury uczciwości w służbie cywilnej” obejmujące konieczność uwzględnienia w programie służby przygotowawczej szkoleń z zakresu etyki i uczciwości, włączenia szkolenia z zakresu etyki i uczciwości do listy szkoleń powszechnych w urzędzie, jako szkolenia obowiązkowego oraz prowadzenia regularnej samooceny uczciwości organizacji wśród jej pracowników.

 


 

Odwołanie publicznej prezentacji założeń projektu „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”

Informujemy o odwołaniu zapowiadanej publicznej prezentacji założeń projektu pn. „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”, która miała odbyć się 16 listopada 2017 r. w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. O ewentualnym nowym terminie prezentacji poinformujemy na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 


 

Publiczna prezentacja założeń projektu „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”.

W związku z konkursem na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, informujemy, że 16 listopada 2017 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w salach 3105-3108, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Udostępnienie innowacyjnych usług i danych IIP w ramach administracji publicznej”.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 9 listopada 2017 r., na adres e-mail prezentacja_gugik@gugik.gov.pl , podając imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą reprezentują.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk oraz obraz.

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2018-01-23 08:03:19 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu
2018-01-23 08:02:56 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu
2018-01-23 08:02:43 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu
2018-01-23 08:02:30 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu
2017-12-29 08:33:06 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu
2017-11-10 11:32:46 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu
2017-10-31 15:30:23 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu
2017-10-31 15:28:06 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu
2017-10-31 15:27:38 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu
2017-10-31 15:26:28 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu