Audyt

Audyt Wewnętrzny w GUGiK

Audyt Wewnętrzny w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie Głównego Geodety Kraju w realizacji celów i zadań poprzez:

  1. systematyczną ocenę kontroli zarządczej w badanych obszarach;
  2. czynności doradcze, których charakter i zakres jest uzgodniony z  GGK.

Ocena dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej funkcjonującej w Urzędzie.

Audyt wewnętrzny realizuje w szczególności  zadania:

  1. przeprowadza audyt wewnętrzny zgodnie z rocznym planem audytu, a uzasadnionych przypadkach, także poza planem audytu;
  2. sporządza sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego;
  3. sporządza sprawozdania z przeprowadzonych zadań audytowych,
  4. monitoruje wdrażanie zaleceń zawartych w sprawozdaniu z przeprowadzenia audytu wewnętrznego,
  5. przeprowadza czynności sprawdzające;
  6. przeprowadza czynności doradcze, w tym składa wnioski, mające na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu;
  7. prowadzi stałe i bieżące akta audytu;
  8. współpracuje i przekazuje, w ustalonych terminach, plany audytu i sprawozdania z wykonania planu audytu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz informację o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim do Ministra Finansów, a także na ich wniosek, w każdym czasie, informacje i dokumenty związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego w Urzędzie.
Rejestr zmian