Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne GUGiK udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Elektroniczna Skrzynka Podawcza GUGiK

W celu złożenia wniosku do GUGiK  konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do GUGiK:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „Skargi, wnioski, zapytania do urzędu” bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika.
 2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres gugik@gugik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
 3. Dostarczenie dokumentów w godzinach 8:15 – 16:15 do Kancelarii Głównej mieszczącej się w pokoju nr 3099 przy ul. Wspólnej 2 w Warszawie  na następujących nośnikach danych:
 • Dyskietka 1,44 MB
 • Pamięć masowa USB
 • Płyta CD-RW
  Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do GUGiK

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP
Akceptowalne formaty załączników to: 

 • DOC, RTF, XPS, XLS
 • ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIFF, BMP, JPG, PNG
 • PDF
 • ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rejestr zmian