Informacja Publiczna

Udostępnianie informacji na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, jest udostępniana na wniosek, w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm)

Terminy

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, GUGiK powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

W przypadku wniosków o ponowne wykorzystanie informacji publicznej wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. 

Forma udostępnienia informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje GUGiK, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, GUGiK powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez GUGiK w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Gdzie przesłać wniosek

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do GUGiK w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 1. przesłać pocztą na adres:
  Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
   ul. Wspólna 2,
  00-926 Warszawa;
 2. złożyć osobiście w sekretariacie Dyrektora Generalnego Urzędu p. 3099, adres jak powyżej;
 3. przesłać na numer fax: (0-22) 628 34 67;
 4. przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: gugik@gugik.gov.pl
 5. przesłać za pośrednictwem ESP na platformie ePUAP, adres skrytki /887pujdw65/skrytka

Opłaty

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, GUGiK ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas GUGiK może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

W takim przypadku GUGiK, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2, następują w drodze decyzji Prezesa GUGiK. Wówczas wnioskodawcy przysługuje odwołanie, które jest rozpatrywane w terminie 14 dni.

Pliki

DOC
Nazwa
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
Rozmiar pliku
169.0 KB
Nazwa pliku
Wzor-wniosku-o-udostepnie-inf-publ.doc
Data publikacji
2015-05-29 00:37
PDF
Nazwa
Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Rozmiar pliku
594.9 KB
Nazwa pliku
Wzor-wniosku-o-ponowne-wykorzystanie-inf-publ.pdf
Data publikacji
2015-05-29 00:38
Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2015-12-03 15:19:26 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2015-12-03 14:00:15 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2015-05-29 00:40:44 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2015-05-29 00:40:20 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2015-05-29 00:38:49 Jakub Giza Dodanie pliku Wzor-wniosku-o-ponowne-wykorzystanie-inf-publ.pdf
2015-05-29 00:38:28 Jakub Giza Dodanie pliku Wzor-wniosku-o-ponowne-wykorzystanie-inf-publ.pdf
2015-05-29 00:37:08 Jakub Giza Dodanie pliku Wzor-wniosku-o-udostepnie-inf-publ.doc
2015-05-29 00:31:37 Jakub Giza Aktualizacja artykułu
2015-05-28 10:12:11 Administrator BIP Aktualizacja artykułu
2015-05-28 10:11:20 Administrator BIP Aktualizacja artykułu